Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

August/september 2012:
Kære beboere på Fristruphøjvej,

Bestyrelsen er blevet kontaktet skriftligt af en grundejer på Fristruphøjvej, der på egne og andres vegne forlanger, at vi som grundejerforeningen Nørrehedes bestyrelse, straks reagerer overfor det gravearbejde, der i øjeblikket finder sted på vejen. Gravearbejdet sker som konsekvens af at over 20% af husstandene på Fristruphøjvej har tilkendegivet at de ønsker tilslutning til det fibernet, som for relativt nyligt er blevet etableret generelt i området. Nedgravningen af de nødvendige kabler ifm. disse tilslutinger resulterer i adskillige huller i den asfalterede vej.

Vejen er en privat fællesvej. Dvs. at vi som grundejere står for udgifterne til etableringen og vedligeholdelsen af fx asfalteringen.

Der skal ikke herske tvivl om, at bestyrelsen er de første til at anderkende at etablering, hhv. vedligehold, af en asfalteret vej, er en særdeles bekostelig affære. Ligeledes anderkender vi, at næsten ligegyldig hvilken form for reetablering af området som bliver foretaget af Energi Viborg, som forestår gravearbejdet, så vil det ikke se ud som det gjorde før.

Imidlertid er Energi Viborg i deres gode ret til at grave disse kabler ned, selvom det giver huller i den asfalt, som det er vores pligt at vedligeholde. Det eneste, der kræves for at Energi Viborg må nedgrave ledninger under vores vej og asfalt, er en tilladelse fra vejbestyrelsen, som i dette tilfælde er Viborg Byråd. Dette fremgår af vejloven:

 

§ 106. …Stk. 4. Projekter til lægning af nye eller ændringer i bestående underjordiske ledninger og til anbringelse eller flytning af stangrækker, lysstandere og lign. skal forinden arbejdets påbegyndelse godkendes af vejbestyrelsen. Ledningsejeren kan dog uden særlig tilladelse lade udføre uopsættelige reparationsarbejder, når der snarest herefter sker anmeldelse derom til vejbestyrelsen.

 

Videre fremgår det af Viborg Kommunes hjemmeside, at Viborg Byråd er vejbestyrelsen.

http://viborg.dk/db/dagsord.nsf/0/fa3bc6a5b8317c05c12579130031dab7/$FILE/BYR-210911-225-01.pdf

 

Som det ses, fremgår det ikke, at vi grundejere/grundejerforeningen skal høres før end der gives tilladelse til at foretage gravearbejdet.

 

Vi er imidlertid ikke helt uden rettigheder i denne sag. Energi Viborg har oplyst formanden mundtligt, at de er forpligtiget til ar reetablere området til vores tilfredsstillelse. Endvidere skal de bekoste alle nødvendige reparationer der måtte opstå som konsekvens af deres gravearbejde hen over de næste to år. Dette søges bekræftet skriftligt. Det fremgår imidlertid af adskillige offentlige hjemmesider, at praksis er således, hvorfor vi tør stole på det oplyste.

Reetableres området ikke til vores tilfredsstillelse eller misligholder Energi Viborg der pligt til at udføre reparationer, da vil vi som grundejerforening, eller som grundejer i det hele taget, blot skulle tage kontakt til Viborg Kommune, som så vil hjælpe os ift. at få reetableret området/udbedret skader.

Videre, er vi blevet oplyst af en af grundejerne på Fristruphøjvej, som på eget initiativ har haft en møde med Teknisk Forvaltning, at dem der forestår gravearbejdet indbetaler et beløb til kommunen til eventuelle reperationer efter den to-årige periode. Dette beløb kan vi som grundejerforening imidlertid bede udbetalt direkte til os, hvilket vi selvfølgelig vil undersøge nærmere hos forvaltningen. Disse forhold søges også skriftligt bekræftet. Vi er taknemmelige for de oplysninger, som førnævnte grundejer, har videregivet til os.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk