Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

Nyt om lokalplanforslag 417

Referat fra møde i teknisk udvalg d 2.10:

Økonomiudvalget besluttede den 18. april 2012 (sag nr. 138) at igangsætte ny planlægning for et boligområde ved Skaldehøjvej og Fristruphøjvej i Viborg Øst.

Planlægningen er sat i gang, da Fritidsgården (en kommunal institution, der ligger i området) skal flytte til et område ved Houlkærhallen. Kommunen ønsker derfor at sælge arealet. Byrådet besluttede den 30. januar 2013 (sag nr. 24) efter anmodning fra formanden for Teknisk Udvalg at sende et forslag til lokalplan nr. 417 tilbage til udvalget til fornyet behandling.

Grundejerforeningen for nabobebyggelserne ”Nørrehede” ankede over, at en del af de arealer, der i gældende lokalplan nr. 41A er udlagt til fælles friarealer for ”Nørrehede”, nu blev foreslået bebygget. Arealerne er uanset deres status som fælles friareal kommunalt ejet. Forvaltningen holdt den 14. maj 2013 møde med medlemmer fra grundejerforeningens bestyrelse, som tilkendegav, at den sydlige del af friarealet har afgørende betydning for grundejerforeningen, mens de samtidig foreslog, at en lille del af friarealet, herunder den eksisterende vejadgang til Fritidsgården, bliver en del af det nye boligområde. Kommunaldirektøren indstillede til Økonomiudvalget, på baggrund af mødet med grundejerforeningen,at lokalplanområdet blev indskrænket i overensstemmelse med grundejerforeningens ønsker. Økonomiudvalget besluttede 12. juni 2013 (sag nr. 6) at igangsætte planlægningen på baggrund af kommunaldirektørens indstilling.

Nuværende forhold                                                                                                           Området ligger i den østlige del af Viborg, og er afgrænset af Fristruphøjvej mod nord, eksisterende boligområder mod øst og vest og Skaldehøjvej mod syd. Området udgør en grøn kile bestående af stier og spredt beplantning. Fritidsgården er eneste bebyggelse.

Planforhold

LokalplanOmrådet i dag er omfattet af lokalplan nr. 41 Houlkærparken - boligområde ved Fristruphøjvej og Skaldehøjvej og lokalplan nr. 41A - Område i Asmild til boligformål ved Fristruphøjvej og Hedevænget.

Kommuneplan

Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBØ.B2.05 i Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Forslag til lokalplan nr. 417

- Planen giver mulighed for at opføre 14-20 tæt-lav boliger med et boligareal på højst 120 m2     pr. bolig.                                                                                                                                        - Bebyggelse må opføres i højst 2 etager og med en højde på højst 8,5 m.                                - Grunde til tæt-lav boligbebyggelse skal have et areal på mindst 200 m2 og højst 300 m2, medmindre det enkelte delområde udstykkes som storparcel, eller hvis grunde udstykkes som sokkelgrunde.                                                                                                                         Området får vejadgang fra hhv. Fristruphøjvej og Skaldehøjvej.                                                  - Der er indarbejdet en grøn struktur som skaber et mellemrum mellem boligbebyggelserne, mens stierne der udlægges i det grønne område, samtidig skaber grønne forbindelser mellem både de nye boligområder, og de eksisterende boligområder uden for lokalplanområdet. 

Særlige forhold/bestemmelser                                                                                                 Der er udarbejdet en geoteknisk rapport for området, der viser, at der i den sydlige del af området findes problematiske jordbundsforhold. En del af den kommende bebyggelse i delområde II skal derfor opføres med en såkaldt sandpudefundering.

Bindinger                                                                                                                                 Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje. På baggrund af planen, søger Viborg Kommune Naturstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet. Naturstyrelsen har indledningsvist udtalt, at de forventer at skovbyggelinjen vil kunne ophæves.

Økonomiske konsekvenser                                                                                                  Viborg Kommune vil få en indtægt ved salg af grund og bygninger. Udgifter til ombygning af eksisterende veje og udlæg af ny vej forventes at kunne afholdes af en kommende bygherre med hjemmel i Vejlovens § 70.

Miljøvurdering                                                                                                                          Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. 

Delegation                                                                                                                                  Byrådet besluttede den 22. maj 2013 (sag nr. 10) at vedtagelse af forslag til og endelig vedtagelse af lokalplaner uden kommuneplantillæg, der er af mindre betydningsfuld karakter, og som ikke har principiel betydning for kommunen, uddelegeres til Teknisk Udvalg. Forvaltningen vurderer, at forslag til lokalplan nr. 417 er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget og den endelige vedtagelse af lokalplanen kan derfor ske i Teknisk Udvalg. 

Hvis der ikke indkommer indsigelser eller bemærkninger i den offentlige høringsperiode er beslutningskompetencen uddelegeret, så lokalplanen kan endeligt vedtages af forvaltningen.

INDSTILLING                                                                                                                  Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter,

  • at forslag til lokalplan nr. 417 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
  • at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
  • at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 02-10-2013:  Indstillingen blev godkendt

 

30.01.2013: Lokalplanforslag nr. 417 er p.t. stillet i bero, jfr. referat fra generalforsamlingen 2012 samt formandens beretning. Bestyrelsen vil via hjemmesiden holde grundejerforeningens medlemmer løbende orienteret om udviklingen heri.

27.01.2013:
Lokalplanforslag nr. 417 for området ved og omkring Fritidsgården er på vej til politisk godkendelse og herefter til udsendelse i offentlig høring. Bestyrelsen er i dialog med viborg kommune herom f.s.v. angår de arealer grundejerforeningen har beplantet og vedligeholdt gennem årene.

Forslaget, der endnu ikke er politisk godkendt og heller ikke har været i offentlig høring, kan ses via dette link: http://viborg.dk/db/dagsord.nsf/69147069b83c7e5dc1256c54002e6773/5862d01e50480c7ec1257aed00491048/$FILE/TU-070113-3-2.pdf

 

22.5.13 Nyt om lokalplanforslag

Som tidligere oplyst har Viborg Kommune i foråret lavet et forslag til en ny lokalplan for området ved Fritidsgården, der på daværende tidspunkt inddrog en del af de arealer, som grundejerforeningen i dag vedligeholder, herunder det store plæneareal overfor skolen. Efter bestyrelsen havde gjort indsigelser mod dette forslag, blev det taget af dagsordenen på byrådsmødet den 30. januar 2013.  Viborg Kommune er nu i gang med en ny løsning, og i den forbindelse har Finn Mikkelsen og Hanne Qvist pva bestyrelsen været til et orienteringsmøde hos kommunen.  Det har måtte konstateres, at de arealer, bestyrelsen havde opfattelsen af var grundejerforeningens ejendom, reelt er kommunens ejendom, men at grundejerforeningen har vedligeholdelsespligten på disse.  Efter mødet med kommunen er der udarbejdet denne kortskitse med en afgrænsning af det område, som der ønskes bebygget. Som det fremgår heraf undlader man at bebygge arealet overfor skolen og bevarer flere af de høje træer omkring dette areal. Det er bestyrelsens holdning, at denne nye afgræsning klart tilgodeser vore ønsker og samtidig får skabt en bedre helhed/færddiggørelse af vort område. Kommunen oplyste, at der vil blive fremsat forslag om en maks. byggehøjde  på 2 etager. Der er ikke taget stilling til, hvor mange boliger der bliver på arealet, men der vil blive færre end først foreslået. Der er heller ikke taget stilling til, om der bliver én eller to tilkørsler til området.  Bestyrelsen har aftalt med kommunen, at der ønskes afholdt et borgermøde med grundejerforeningens medlemmer inden en evt. ny lokalplan bliver sendt i høring. På dette møde vil der blive mulighed for at spørge ind til lokalplanen. Eventuelle indsigelser mod lokalplanen kan fremsættes af den enkelte grundejer, når lokalplanen kommer ud i høring. Borgermødet forventes først at blive i løbet af efteråret. Det bemærkes, at dette blot er en meget tidlig information, og at der endnu ikke foreligger noget færdiggjort forslag til lokalplan. Bestyrelsen ønsker hermed alene at orientere grundejerforeningens medlemmer om, hvad kommunens oplæg vil være for afgrænsningen af området. Vi vil løbende holde medlemmerne orienteret via hjemmesiden og nyhedsbreve.


 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk