Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

Referat fra ordinær generalforsamling i ”Grundejerforeningen Hedevænget” onsdag den 30. januar 2013 i Fælleshuset Hedevænget.

 

Formand Finn Mikkelsen bød velkommen og foreslog Søren Rasmussen som dirigent og Hanne Qvist som referent.  De to blev énstemmigt valgt.

 

Dirigenten tog herefter over og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig, idet dirigenten påpegede, at det fra bestyrelsen indkomne forslag under pkt. 5 kunne vedtages med mindst 2/3 af repræsenterede stemmer i h.t. vedtægterne.

Der blev herefter optalt stemmer.

Til stede var (H=Hedevænget  F=Fristruphøjvej) :

H126, F198, F196, H176, H164, H144, H152, F256, H102, F 242, F240, F214, F236, F254, F200, F192B, H 142, H158 samt H174. Følgende husstande var repræsenteret ved fuldmagter: H132, H140, H130, H98 samt F206.  Der var således i alt 24 stemmeberettigede tilstede.

2. Bestyrelsens beretning
Formand Finn Mikkelsen fremlagde bestyrelsens beretning, herunder beretning modtaget fra den tidligere afgåede bestyrelse. Se særskilt dokument.

Der var følgende kommentarer fra de fremmødte til bestyrelsens beretning:

  • Legepladsen. Den er lækker og sikker. Det er et problem, for især mindre børn, at komme op i legetårnet. Buskene omkring legepladsen bør beskæres, så vi kan se den fine legeplads, vi har fået.
  • Snerydning. Der ønskes bedre rydning af de små stier. Formand Finn Mikkelsen kunne oplyse, at det har været et tilbagevendende problem siden grundejerforeningens start, og at bestyrelsen er i gang med at finde en løsning herpå.
  • Fibernet. Der blev gjort opmærksom på, at ikke alle havde modtaget nogen information om tilslutning til Waoo/Fibernet. Karsten i F196 undersøger dette.
  • Lokalplan nr. 417, der p.t. er trukket af dagsordenen hos kommunen (se formandens beretning). Der blev spurgt til indholdet af denne. Der henvises til linket på hjemmesiden. Formanden orienterede kort om indholdet og hvordan forløbet med vedtagelse af en lokalplan fungerer, herunder at en lokalplan kommer ud i høring i 8 uger, samt at kommunen, såfremt der kommer et nyt projekt, eller det ”gl.” projekt genoptages, er villig til at komme ud og holde et borgermøde. Et sådan vil bestyrelsen naturligvis indkalde til på papir, så vi sikrer os, at alle ser det.
    Best.medl.  Kim Stadsvold påpegede, at der overodnet er to spørgsmål i forbindelse med denne lokalplan
    • 1. Spørgsmålet om adkomsttil en stor del af det areal, der ønskes bebygget,. Bestyrelsen er allerede part i denne dialog.
    • 2. Indholdet af lokalplanenherunder bebyggelsens omfang m.v. Her vil det især være den enkelte borger og de to andelsboligforeninger, der har mulighed for at komme med indsigelser i en høringsfase

Bestyrelsens beretning godkendtes herefter.

 

3) Regnskab for 2012
Bestyrelsesmedlem Joná Astrid Lambastein gennemgik på vegne sin mand, kasserer Miki Lambastein, der p.t. er udsendt til Afghanistan, regnskabet for 2012 herunder hvad der er indestående på de forskellige konti pr. årsskiftet.

Det blev oplyst, at kr. 40.000,00 af opsparingen skal overføres til vejfonden for 2012.

Regnskabet for 2012 blev herefter godkendt.

 

4) Budget for 2013
Joná gennemgik herefter det af bestyrelsen foreslåede budget for 2013, hvori kontingent på kr. 1.500 pr. husstand fortsætter uændret.  Det blev bemærket, at der i 2012 for det samme kontingent var hensat til renovering af legepladsen. Det er der ikke for 2013 og alligevel foreslås kontingentet uændret. Formanden oplyste, at det er korrekt, og at bestyrelsen foreslår, at sålænge det ikke er mere afklaret, hvor vi står med hensyn til asfalt, lader vi pengene stå indtil året er omme. Når der foreligger en vurdering af tilstanden på asfalten, kan der tages stilling til, hvad der skal ske med overskuddet og evt. regulering af kontingent for næste år.

Budgettet blev herefter godkendt.

 

5)Rettidigt indkomne forslag.

Der var alene indkommet det omdelte forslag fra bestyrelsen om udarbejdelse af en rapport på asfalten i området af en uvildig fagkyndig. Formanden redegjorde for, hvorfor der ønskes afholdt udgift til udarbejdelse af en rapport. Der har i de senere år været rigtig mange beløb i spil på, hvad det vil koste at udskifte asfalten samt tidshorisonten herfor. Dette vil en rapport kunne afdække, ligesom den vil indeholde forslag til, hvordan vi bedst muligt vedligeholder asfalten med henblik på forlængelse af levetiden. Der foreligger et tilbud på udarbejdelse af en sådan rapport fra et uvildigt ingeniørfirma på kr. 5.000 + moms.

Forslaget blev énstemmigt vedtaget.

 

6)Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Finn Mikkelsen (F200), Miki Lambastein,(F192B),  Henny Jørgensen (F254) samt Hanne Qvist (F240).

Karina T. Storm (F198) blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

 

7)Valg af suppleanter til bestyrelsen.
De to suppleanter ønskede ikke genvalg. I stedet blev Peter Krogsgaard ( H 102) valgt til 1. suppleant og Niels Aakjær (F214) blev valgt til 2. suppleant.


8)Valg af revisorer og revisorsuppleant.
De to revisorer, Ole Kaels (H126) og Helle Rødbro (H196) blev begge genvalgt.

Niels Jørgen Nielsen (F236) blev genvalgt til revisorsuppleant.

 

9)Niels Jørgen Nielsen, F236 spurgte til, hvad status er på de aftaler, der er lavet med Rafn & Søn omkring ejendomsskatter. Tidligere forman Tim Nielsen (F256) oplyste, at det alene var bestyrelsen der skabte kontakten i sin tid, men derefter ikke foretager sig yderligere. Det er herefter den enkelte grundejer, der løbende modtager information fra Rafn & Søn, om end der var bred enighed om, at informationen er meget sparsommelig. Bestyrelsen tilkendegav, at man vil prøve at kigge på det.

 

Der bliver ikke ryddet sne på det lille asfalt-indhak ved indkørslerne F236 og F238.. Bestyrelsen tager kontakt til entreprenøren herom, men generelt er der enighed om en god snerydning, og det bemærkes at entreprenøren kommer forholdsvis hurtig og rydder sne på vejene.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

 

Dirigent: Søren Rasmussen

Referent: Hanne Qvist

 

Bestyrelsens konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen således:

Formand: Finn Mikkelsen

Kasserer: Miki Lambastein

Sekretær: Hanne Qvist

Best.medl: Henny Jørgensen

Best.medl: Karina T. Storm

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk