Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

BESTYRELSENS BERETNING

 

Onsdag den  30-01-13 kl. 19.30 Fælleshuset Hedevænget

 

 

Dette års beretning består til dels af information fra den afgåede bestyrelse i forbindelse med ekstra ordinær generalforsamling d.10-10-2012 og den nuværende bestyrelse.

 

 

Ved sidste ordinær generalforsamling blev det besluttet at den eksisterende legeplads skulle

Fjernes idet den ikke opfyldte gældende sikkerheds krav og kunne ikke uden videre bringes i

En sådan stand.

Det blev vedtaget at få bygget en ny legeplads, dette arbejde blev udført af Bach & Nørgård

Som til daglig står for vedligehold af vores grønne områder og græsklipning.

Arbejdet blev udført i April 2012 og vores legeplads er nu helt i orden i henhold til gældende lovgivning. Forsikringsmæssigt er foreningen også dækket ved evt. skader på personer.

Desuden blev der indkøbt et bænkesæt.

 

 

Den afgåede bestyrelse har igennem 2012 været særdeles tilfreds med standarden på vedligeholdelsen af såvel græsarealer som grønne områder.

Der har været enkelte ting mht. græsslåningsmetoden som de har påpeget ikke var tilfredsstillende. Det drejer sig bl.a om at græsset blev afkastet til den forkerte side, således at det afklippede græs blev efterladt på vores stier.

 

 

Vinteren i 2012 var knap så hård som året før og snerydningen var derfor heller ikke så omfattende.  Vores vejbelægning er ikke blevet meget dårligere som følge af frostskader og snefjernelse.

 

 

I starten af efteråret 2012 opdagede vi at der uden den store og korrekte information blev gravet Huller i asfalten på Fristruphøjvej, helt nøjagtigt 40 huller.

Dette var i forbindelse med nedgravning af fibernet fra energimidt, dette var der meget stor utilfredshed med blandt nogle af vejens beboere.

I det, det jo ikke var vedtaget på en generalforsamling at der skulle etableres noget nyt på vores vej som kunne sætte alle medlemmer i den risiko at de fik en ekstra udgift ved at skulle vedligeholde reparationen af disse huller indtil der skulle etableres nyt asfalt.

 

 

Daværende bestyrelse blev bedt om at få stoppet dette gravearbejde.

 

Efter henvendelse til kommunen fik man blot den besked at Energi midt havde garanteret kommunen at de havde ex. Antal tilmeldte og derved fik de en grave tilladelse af kommunen.

Iflg. Kommunen kan de ikke stå i vejen for den frie konkurrence.

Kommunen måtte dog erkende at de ikke havde fulgt ordentlig op på om der var det antal tilmeldte som energi midt havde sagt og om deres informationsniveau var ok inden de gav grave tilladelsen.

Energi midt skal dog indbetale et beløb til kommunen for gravearbejdet som Grundejerforeningen kan få udbetalt og sætte på vores vejfond.

Dette arbejdes der på fra bestyrelsens side.

Vi henstiller derfor til at alle medlemmer af  grundejerforeningen retter henvendelse til den siddende bestyrelse, som så kan informere bredt hvis der skulle opstå et ønske om at få lavet noget som involvere større ændringer i vores fællesarealer.

Det kunne jo være at der var flere som ønskede det samme og at man så i fællesskab kunne få en bedre pris etc. Etc.

 

 

Vi har i bestyrelsen for nylig opdaget at kommunen påtænker at lave en ny lokalplan nr. 417

Som involverer store dele af Grundejerforeningens fællesarealer.

Bestyrelsen har derfor rettet henvendelse til kommunen for at få klarhed over hvem der har

Adkomst til grundejerforeningens fællesarealer.

Det lykkedes os at få et møde med kommunen meget hurtigt, i går faktisk.

Det er nu blevet sådan at plan afdelingen indstiller at der på aftenens byrådsmøde tages punktet lokalplan 417 af bordet og sender det tilbage til teknisk forvaltning.

Hvor de så må gennemgå de mange tvivls spørgsmål der var.

Kommunen er villig til at stille op til et borgermøde når og hvis planen bliver genoptaget.

  

Mvh

Bestyrelsen

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk