Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

 

Referat af bestyrelsesmøde den 5. marts 2008

i

grundejerforeningen Nørrehede

 

Til stede: Morten, Erling, Søren, Ole og Trine

 

 1. Bestyrelsen konstituerede sig således:
 2. Formand: Ole Kaels
 3. Kasserer: Erling Hansen
 4. Morten Laustsen
 5. Erling oplyste, at havemanden Børge har det bedre og er kommet hjem. Han få hjælp af en nabo (Knud), når der er behov for det. Vi regner med, at Børge kan klare sine forpligtelser.
 6. Ole oplyste, at ordningen med Houlkærportalen fungerer. Der er lagt referat og beretning fra generalforsamlingen på hjemmesiden. Ole lægger også vedtægterne på, så bl.a. nye medlem-mer kan hente dem her.
 7. Erling gennemgik perioderegnskab for januar og februar 2008, som der ikke var noget at bemærke til.
 8. Ole og Søren omdeler beretning og referat fra generalforsamlingen 2008 i nærmeste fremtid.
 9. Morten oplyste, at hans fader i månedens løb vil efterse traktoren.
 10. Ole vil kontrollere, at foreningens forsikringer dækker evt. ansvar for skader på legepladsen.
 11. Morten vil melde udgåede pærer og skæve lygtepæle til belysningsvæsenet.
 12. Morten undersøger priser på mål til eventuel opstilling på området ved Fritidsgården.
 13. Bestyrelsesfesten afholdes 31. maj 2008 kl. 18.30. Fælleshuset er reserveret. Morten skaffer kød. Erling undersøger, om Finn og hans kone kan deltage.
 14. Bestyrelsen vedtog som et forsøg at lægge referater af bestyrelsesmøderne på hjemmesiden.
 15. Enighed om, at der ikke p.t. er grundlag for at foretage yderligere vedr. skiltning og træer.
 16. Næste bestyrelsesmøde den 21. maj 2008 kl. 19.30 hos Søren.

 

Referent: Ole Kaels

 

Referat af bestyrelsesmøde den 21. maj 2008

i

grundejerforeningen Nørrehede

 

Til stede: Morten, Erling, Søren, Ole. Afbud fra Trine

 

 1. Ejeren af Hedevænget 120 har forespurgt, om han må lægge sten i rabatten uden for ejendommen, da mange parkerer her. Enighed om, at det er i orden under forudsætning af, at han selv lægger et vist, beskedent antal sten i passende afstand fra vejkanten, så de ikke er til gene eller fare. Det sker på eget ansvar, og ejeren må selv slå græsset uden for ejendommen. Ole giver besked.
 2. Ole oplyste, at det fra Tryg er bekræftet, at foreningens forsikring dækker evt. ansvar for skader i forbindelse med brug af legepladsen. De øvrige medlemmer oplyste, at legepladsen for nogle år siden blev synet og godkendt.
 3. Der er klaget over manglende græsslåning og anden misrøgt af græsarealer og andre fællesarealer. Enighed om, at græsset også skal slås i rabatten ud mod Skaldehøjvej. En del af problemet er, at græsset, bl.a. på grund af havari, blev for langt. Det skal også tages ved lygtepæle, træer m.v. med buskrydder. Ole taler med græsplejerne. Bestyrelsen vil ved lejlighed se, om der er andre mangler. Erling beder Børge vurdere, om der er behov for et ”serviceeftersyn” af fællesarealerne.
 4. Andelsboligforeningerne Pyramiden og Houlkær II har foreslået, at foreningerne i stedet for at udbedre huller og revner i asfaltarealet ind til Fælleshuset betaler de udgifter, som det vil koste, bl.a. fordi det vil være uforholdsmæssigt dyrt at lave disse ting særskilt. Enighed om at tilbyde foreningerne, at forpligtelsen afløses af betaling af 10.000 kr. i alt til Nørrehedes vejfond. Ole vil bede Munck Asfalt fremkomme med tilbud på etablering af slidlag på det pågældende areal og også forespørge kommunen, om den kan forestå opgaven, jf. nedenfor.
 5. Ole orienterede om, at kommunen har anmodet om et møde vedr. afløbsproblemerne på Fritidsgårdstien (ved Houlkær II). Ole aftaler et møde. Det fremgår endvidere af brevet fra kommunen, at man vil besigtige stikvejene ud til Hedevænget sammen med politiet for at vurdere, om der er behov for skiltning/afstribning. Asfaltering af stien fra Fritidsgården ud til Skaldehøjvej er prioriteret til i år. Kommunen vil undersøge, hvem der har vedligeholdelsen af området ved Fritidsgården, hvor vi har klaget over affald m.v.
 6. Morten oplyste, at han mange gange har kontaktet Energi Viborg vedr. skæve lygtepæle m.v. Der har ingen reaktion været. Et andet problem er, at hver anden lygtepæl slukkes om aftenen, hvilket kan give meget mørke veje. Morten rykker igen.
 7. Morten oplyste, at han har fået priser på håndboldmål. Prisen varierer fra ca. 1.000 kr. til 3.000 kr. pr. stk. Målene skal kunne flyttes, når der slås græs. Morten undersøger nærmere og bemyndiges til at indkøbe 2 stk. til et beløb i størrelsesordenen 2-3.000 kr.   
 8. Erling omdelte perioderegnskab frem til 1. maj. Det viser sig, at der ikke længere kan indsættes penge på vejfonden, som er højt forrentet. Pengene kan også først hæves i 2010. Erling undersøger nærmere, herunder alternativer i andre pengeinstitutter. Det er en betingelse, at der løbende kan indsættes og med ikke for langt varsel hæves penge. Alle på nær 2 medlemmer har betalt, men er rykket. Økonomien er fin.
 9. Houlkærnyt har anmodet om det årlige tilskud – gerne større end det sædvanlig beløb på 200 kr. Enige om fremover at give 500 kr. i tilskud.
 10. Det er dyrt at holde fællesarealerne ved lige, så det kan overvejes, om det kan gøres lige så billigt af en fremmed entreprenør. Morten og Søren undersøger nærmere. 
 11. En grundejer har søgt om dispensation for pligten til at opsætte bøgehæk. Nørrehede er ikke blev spurgt og har derfor ikke udtalt sig. Der var enighed om, at områdets karakter kan ændres til det værre, hvis det tillades at sætte plankeværk o.l. op, så det fortsat alene bør være tilladt at opsætte levende hegn. Da der i forvejen er mange slags hække opsat, bør det være en frivillig sag, hvilken slags hæk ejeren ønsker. Ole skriver herom til kommunen.
 12.  Aftalt at bestyrelsesfesten den 31. maj starter kl. 18.30. Vi bliver tilsyneladende 11. Morten skaffer evt. kød. Det er også en mulighed at bestille udefra. Ole undersøger nærmere.
 13. Næste møde den 27. august 2008 kl. 19 hos Morten (F.vej 242).

 

Referent: Ole Kaels

 

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2008 i Grundejerforeningen Nørrehede

 

 

Til stede: Erling, Søren, Trine og Ole. Afbud fra Morten

 

 

 1. Erling oplyste, at seneste overførsel i vejfonden er sket til ”maskinkontoen”, som giver den bedste forrentning, vi p.t. kan opnå, da der ikke kan indsættes eller hæves på den konto, hvor vejfondens øvrige midler er placeret, før marts 2010, hvor bindingperioden udløber. Erling undersøger alternative placeringsmuligheder, herunder i andre banker, og også situationen, hvis der hæves penge i utide.

 

Perioderegnskab pr. 1.8.2008 blev gennemgået. Alle medlemmer har betalt. Økonomien er fin.

 

 1. Fodboldmålene kom op i juni. De bliver vist ikke brugt ret meget.

 

 1.  Søren oplyste, at han har været rundt med Mike fra VM-Anlæg, som bestyrelsen har vedtaget skal forestå græsslåning fra næste år. De er enige om, hvilket areal kontrakten omfatter. Søren tager kontakt med Mike vedr. sprøjtning omk. lamper o.l. og beskæring, som VM også kan forestå. Han beder også om en pris på alm. vedligeholdelse af fællesarealerne. Erling beder Børge fjerne de pæle mv., som står ved de unge træer, da de hæmmer naturlig vækst.

 

 1.  Ole orienterede om det seneste svar fra kommunen:

 

 1. Der bliver i september måned 2008 asfalteret fra Fritidsgårdstien til Skaldehøjvej og samtidig
 2. etableret en ekstra afløbsbrønd på Fritidsgårdstien ved andelsboligforeningerne, hvor der samler sig vand og sjap,
 3. der er blevet ryddet op på området ved Fritidsgården, mens der
 4. desværre ikke sker yderligere vejafmærkning ved udkørsel fra stikvejene til Hedevænget.

 

 1. Erling oplyste, at andelsboligforeningerne har indbetalt 5.000 kr. hver, hvorefter asfaltarealet ved andelsboligforeningernes Fælleshus er indgået under vejfondens forpligtelser i sin nuværende stand. Ole orienterede om de foreliggende tilbud om asfaltering af arealet. Bestyrelsen drøftede, hvornår dette skal ske og var enige om, at det skal ske i en nær fremtid. Det vedtoges at fortsætte drøftelserne på næste møde, hvor forhåbentlig alle er til stede, og hvor der også er mere overblik over økonomien. Erling vil i den forbindelse kigge på budget og eventuelt forslag til generalforsamlingen om ekstraordinær henlæggelse til vejfonden, nu hvor der er yderligere arealer inddraget under denne og forestående udgifter.

 

6.   Ole oplyste, at kommunen har taget stilling til spørgsmålet om hegn op mod fællesarealerne, som ifølge lokalplanen skal være avnbøg. Kommunen har besluttet at acceptere andre levende hegn, men IKKE stakit, hvorfor en grundejer er blevet pålagt at fjerne et sådant.

 

7.   Næste møde den 25. november kl. 19 hos Morten. Det bliver formentlig sidste møde før generalforsamlingen, hvorfor denne og eventuelle forslag, budget m.v. skal drøftes.

 

                     

Referent: Ole Kaels

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2008

i

Grundejerforeningen Nørrehede

 

Til stede: Erling, Morten, Søren og Ole. Afbud fra Trine

 

 

 1. Generalforsamling blev fastlagt til den 29. januar 2009 i Fælleshuset. Erling og hans kone sørger for traktement. Ole reserverede Fælleshuset og sørger for indkaldelse.
 2. Erling, Morten og Ole er villige til at genopstille. Søren ønsker ikke at stille op igen. Trine har meddelt, at hun ikke genopstiller. Erling spørger suppleanten til bestyrelsen, Ole Kirkegaard og Ole spørger Peter Nygaard, om han genopstiller. Søren spørger revisorerne, Maibritt og Einer Kjeldsen, om de genopstiller. Ole spørger Kim Stadsvold, om han genopstiller som revisorsuppleant.
 3. Perioderegnskab pr. 1.11.2008 blev gennemgået. Økonomien er stadig god. Udkast til budget blev gennemgået og godkendt med visse ændringer. Erling fremsender renskrevet udkast. Enighed om, at kontingent foreslås uændret til 975 kr., at bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at der til vejfonden kan overføres 18.000 kr. og op til 25.000 kr. fra eventuelle driftsoverskud – som bl.a. afhænger af udgiften til snerydning - 1. gang med virkning fra regnskabsåret 2008, og at bestyrelsen af generalforsamlingen bemyndiges til at få asfalteret arealet ved andelsboligforeningernes Fælleshus.
 4. Ole accepterer tilbuddet fra VM-anlæg vedr. vedligeholdelse af fællesarealerne.

 

Referent: Ole Kaels

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk