Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

 

Referat af bestyrelsesmøde i

Grundejerforeningen Nørrehede

den 18. marts 2009

 

Til stede: Erling Hansen, Helle Rødbro, Morten Laustsen, Jan Nielsen og Ole Kaels

 

Dagsorden:

1.      Konstituering

2.      opfølgning på generalforsamlingen, herunder

3.      hæk langs Skaldehøjvej og

4.      asfaltering ved Fælleshus

5.      ”sagen” med (et medlem) og det beskårne træ

6.       økonomi, herunder

7.      evt. overførsel af midler til vejfond og

8.      placering af vejfondens midler

9.      snerydning (kvalitet/pris)

10.    legeplads (vedligholdelse/nye legeredskaber)

11.   arbejdsweekender (hvornår/hvor mange/tilmeldinger)

12.   vederlag til formanden for de udgifter, vedkommende har til posten som formand

 

Ad 1.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Ole Kaels, tlf. 8870 7209

Sekretær: Morten Laustsen, tlf. 2023 2585                  

Kasserer: Erling Hansen, 8667 3623

Øvrige medlemmer:

Helle: Tlf. 8610 0785 (2173 3431)

Jan: 2061 5381

 

Ad 3.

Generalforsamlingen har besluttet, er der skal anlægges ny hæk og nyt hegn ud mod Skaldehøjvej. Bestyrelsen håber, at arbejdet kan klares via de arbejdsweekender, som har været  nævnt på generalforsamlingen. Jan og Morten undersøger de nærmere perspektiver, herunder økonomien, og kommer med konkrete forslag til næste bestyrelsesmøde. Der satses på, at arbejdet udføres til efteråret. Der skal nok anlægges fliser på den sti, der fortsat skal være gennem hækken/hegnet ved busstoppestedet, som så forhåbentlig som den eneste vil blive brugt. Bestyrelsen håber, at mange vil møde op til arbejdsweekenderne; alternativet er en bekostelig entreprenør !

Ad 4.

Det er også denne bestyrelses opfattelse, at asfaltarealet ved andelsboligforeningernes Fælleshus trænger til at blive asfalteret. Bestyrelsen vil undersøge andre alternativer end de tilbud, som tidligere er indhentet. Da arbejdet efter generalforsamlingens bestemmelse tidligst vil kunne igangsættes i foråret 2010, bliver punktet tages op igen på et bestyrelsesmøde i efteråret 2009.

Ad 5.

Ole oplyste, at han som følge af personligt bekendtskab med (et medlem) må betragtes som inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt.

De øvrige medlemmer enedes om, at det er uacceptabelt, at et medlem uden tilladelse beskærer træer, der står på foreningens område, hvilket herved på ny indskærpes. Der kan eventuelt blive tale om erstatningsansvar, hvis træet som følge af nedklipningen går ud. Da (medlemmet) har beklaget det passerede og lovet, at det ikke gentager sig, foretager bestyrelsen sig for nærværende ikke yderligere. Sagen giver i øvrigt anledning til, at der bør foretages en besigtigelse af de øvrige, skæve træer på foreningens område. Morten kontakter Mike fra VM-Anlæg angående sidstnævnte punkt for at få et overblik.

Ad 6.

Erling omdelte perioderegnskab pr. 1.2.09, som ikke gav anledning til bemærkninger. Der sendes kontingentopkrævninger ud i nærmest fremtid. I efteråret drøftes evt. salg af traktor m.v., evt. via auktion. Erling sørger for, at der bliver fejet på foreningens vejarealer, når vintersæsonen er forbi.

 

Ad 7 og 8.

Foreningens midler på vejfond står nu på 2 konti, der giver optimal forrentning, og beløbet er således ikke længere blandet sammen med øvrige midler. Bestyrelsen enedes om ikke på nuværende tidspunkt at overføre yderligere midler til vejfonden, da der er forestående udgifter, hvis størrelse kan være svær at overskue.

Ad 9.

Jan udtrykte utilfredshed med den nuværende snerydning, især at det er en – for – stor gummiged, som flænser rabatterne på stien op og ikke tager ret meget sne med. Morten taler med VM-Anlæg om muligheden for snerydning med mere egnet materiel.

 Ad 10 og 11.

Punktet drøftedes på baggrund af drøftelserne på generalforsamlingen. Der er bl.a. klaget over manglende sand, for gamle redskaber m.v. Der skal yderligere sand på som faldunderlag. Det forsøges i første omgang at få arbejdet udført via en arbejdsweekend. Morten, Helle og Jan tager en runde i området søndag d. 22. ds. kl. 14 for at besigtige området for de projekter, som kan indgå i arbejdsweekender.

Det vedtoges i første omgang at spørge medlemmerne, om de kan deltage den

26. april 2009 kl. 10, mødested: legepladsen, og

weekenden 31. oktober og 1. november 2009.

Forespørgsel til medlemmerne sendes ud sammen med kontingentopkrævningerne. Ole laver udkast til forespørgsel, der skal afleveres til Morten, Fristruphøjvej 242, senest 10. april 2009.

Bestyrelsen tager kontakt indbyrdes, når antallet af tilmeldte kendes.

Ad 12.

Bestyrelsen var enig om, at såvel formanden som øvrige medlemmer skal have godtgjort egentlige udgifter til f.eks. porto, papir o.l. Ole oplyste, at han ikke p.t. har udgifter af betydning.

Der sendes ikke referat ud fra generalforsamlingen, da den kan ses på hjemmesiden. I indkaldelsen nævnes, at man ved henvendelse til formanden kan få udleveret et trykt eksemplar.

Næste møde: 3. juni 2009 hos Morten (F. vej 242).

 

Referent: Ole Kaels

Referat af møde i bestyrelsen i Grundejerforeningen Nørrehede den 3. juni 2009 

Til stede: Helle, Jan, Morten, Erling og Ole

 

1.     Henvendelse vedr. ”træsagen”

2.     Økonomi

3.     Næste arbejdsdag

4.     Planlægning af indhentelse af tilbud på asfaltering ved Fælleshuset m.v.

5.     Hæk langs Skaldehøjvej

6.     Foreløbig status over græsklipning og vedligeholdelse af fællesarealer

7.     Indkøb gynge

 8.      Dækker vores forsikring ved de fælles arbejdsdage?

 9.    Vedligeholdelse af skellet imellem Pyramiden og det frie areal.

 10. Evt.

 

Ad 1. Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra et medlem, som føler sig uberettiget draget ind i bestyrelsens redegørelse til medlemmerne om det beskårne træ. Bestyrelsen havde forståelse for synspunktet og tog i øvrigt henvendelsen til efterretning. Ole vil orientere de pågældende.

2. Erling gennemgik perioderegnskab pr. 31.5.2009. Økonomien er stadig god. Der har bl.a. af ekstraordinære udgifter været afholdt udgifter til renovering af legepladsen med ca. 4.700 kr. og til beskæring og opretning m.v. af nogle af træerne med ca. 5.400 kr.  

3. Generalforsamlingen har som bekendt vedtaget, at der skal plantes ny hæk ud mod Skaldehøjvej, og VM-Anlæg har givet et tilbud på ca. 10.000 kr. på plantning af aronia (en hækplante). Hertil kommer hegn og lægning af fliser. Inden arbejdet sættes i gang, skal det undersøges, om der står noget om spørgsmålet i beplantningsplanen, hvilket Ole undersøger. Det besluttedes at overlade den nærmere planlægning til et udvalg bestående af Helle, Jan og Morten, hvorefter den endelige tilrettelæggelse vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.

4. Efter flertal i bestyrelsen besluttede, at en udbedring af huller, revner o.l. i asfaltarealet ved andelsboligforeningernes Fælleshus er så påtrængende, at det ikke kan afvente en eventuel senere beslutning om en total asfaltering. Ole vil undersøge, hvilket prisniveau der er aktuelt, hvorefter bestyrelsen vil få arbejdet sat i værk snarest, når der foreligger mere præcise priser. Ole spørger Munch, Colas og NCC.   

5. Se ovenfor.

6. Der er enighed om, at græsklipning og arealvedligeholdelse – nu – altovervejende er i orden.

7. Ole køber en gynge.

8. Ole undersøger spørgsmålet.

9. Se pkt. 6.

10. Div. ting drøftedes. 

Næste møde den 15. september 2009 hos Ole. 

Referent: Ole Kaels

 

Referat af bestyrelsesmøde den 15. september 2009

i

Grundejerforeningen Nørrehede

 

 

Til stede: Erling, Morten, Helle, Jan og Ole

 

 

Dagsorden:

 

1. Asfaltering af pladsen ved Fælleshuset.

2. Hækken langs Skaldehøjvej.

3.Økonomi.

4. Evaluering af græsklipning og vedligeholdelse af arealerne.

5. Skal maskiner m.v. sælges.

6. Evt.

 

Ad 1. Ole havde forud for mødet fremsendt tilbud fra de 3 asfaltfirmaer; Pankas, Colas og Munck vedr. opretning af arealet således som besluttet på sidste bestyrelsesmøde. Deres priser varierer, men det gør ydelserne også, for der opereres med mængder fra 2 til 12 ton. Enighed om, at tilbuddet fra Munck er det mest favorable set ud fra en helhedsvurdering. Ole bemyndigedes til at få tilbuddet mere præcist specificeret og acceptere det med henblik på at få arbejdet udført hurtigst muligt. Jan er dog fortsat uenig i beslutningen.

 

Ad 2. Morten har haft kontakt med VM-Anlæg om tilbud på hækken: Fjernelse af gammel hæk/deponi, fræsning og genplantning af ny hæk (surbær Aronia) incl. grogaranti. Etablering af nyt hegn er ikke inkluderet. Bestyrelsen valgte at acceptere tilbuddet. Morten meddeler VM bestyrelsens accept og aftaler den nærmere udførelse, herunder om prisen på tillige at få VM til at lægge flis ved den nye hæk. Hvad der i øvrigt evt. skal udføres af VM afhænger også af, hvor mange der kommer til arbejdsdagen 31. okt. og 1. nov. Morten får også en pris på at få sat hegn op hos VM.

 

Ad 3. Erling gennemgik balancen pr. 1. september 2009. Økonomien er god.

 

Ad 4. Enighed om, at VM’s arbejde er i orden. Ole kontakter kommunen m.h.p. at få afklaret ejerforholdet til ”sumpområdet” ved Fritidsgården, idet arealet ikke fremtræder særlig pænt.

 

Ad 5. Enighed om, at det må være rigtigst, at den kommende bestyrelse tager beslutning om, hvorvidt man vil lade VM fortsætte med vedligeholdelse, græsklipning m.v. og dermed også spøgsmålet, om den eksisterende maskinpark skal sælges.

 

Ad 6. Jan meddelte, at han som følge af salg af ejendommen pr. 1. oktober 2009 træder ud af bestyrelsen. Herefter skal 1. suppleanten, Torben Hoffman, indkaldes til næste møde, hvilket Ole sørger for.

 

Næste møde den 1. dec. 2009 hos Helle. Det er ”julemødet”, så Helle sørger for lidt lækkert at spise og drikke.

 

 

Referent: Ole Kaels

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk