Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

 

Vi holdt det første møde fredag d. 5. februar og den nye bestyrelse er :

 

Formand: Kirstine Skjødt Nielsen, Fristruphøjvej 218A - 20822750 kirstineskjoedt@hotmail.com

 

Kasserer: Niels Jørgen Nielsen, Fristruphøjvej 236 -42238758

njn@webspeed.dk

 

 

Sekretær og webmaster: Susan Antonsen Fristruphøjvej 208A - 22339910 - susan@youmail.dk

 

Bestyr.medlemmer:

 

Tim Rydell Nielsen, Fristruphøjvej 256 - 20956257 - rydell.engedal@paradis.dk

 

Torben Hofman, Hedevænget ,174 - 86672125 - 23374731 - Thofman@webspeed.dk

 

Der er vanskeligheder med at få retaberet regnskabet, og vi vedtog at investere i en bærbar computer + regnskabsprogram  så der fra starten kan være 

en bedre oversigt.

 

Formand og kasserer henvender sig i banken på mandag d. 8/2 for at blive regstrerede.

Ifølge referatet fra generalforsamlingen skal vi have "solgt ud"  af de resterende haveredskaber fra det tidligere skur, som er opsagt fra 1. april,

og holder derfor AUKTION over disse ting d. 27 marts ¨fra kl. 10,00 - 12,00 - eventuelle rester køres på lossepladsen.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 17 marts kl. 19,00 i Fælleshuset - og suppleanter er velkomne                

 

 

17/3 2010

Til stede: Kirstine, Torben, Niels Jørgen, Tim og Susan

Houlkær Nyt:

Henvendlese fra Houlkær Nyt om en brugerbetaling på kr. 10,- om året pr. husstand. Bestyrelsen besluttede at bevilge beløbet på kr. 1090,- og kasserer sender beløbet.

Auktion:

Der skrives en " løbeseddel" med tid, indhold og sted og som omdeles onsdag i uge 12.

Desuden skrives også en kort meddelelse på NYHEDER.

De fleste fra bestyrelsen deltager i auktionen. Det som ikke sælges, skal køres på REVAS bagefter, da garagen skal være ryddet til d. 1. april.

Græsklipningskontrakt:

Henvendelse fra VM- anlæg om evt. ny pris. Formand og kasserer tager en forhandling med VM- anlæg og indhenter evt. andre tilbud. Der forespørges om snerydning på stier, som kommunen ikke rydder.

Frostskader i belægningen på veje og stier:

Da det p.t. er svært at se skaderne p.g.a grus vedtog bestyrelsen, at vi starter næste bestyrelsesmøde med en rundtur for at besigtige evt. skader på området. Bestyrelsesmedlemmerne holder øje med og noterer evt. skader.

Fejning af grus:

Der bestilles fejning af grus til først i april.

Økonomi:

Pr. dags dato har 90 % betalt kontingent for 2010.

Næste møde onsdag d. 5. maj kl. 19 i Fælleshuset.

5/5 2010

Til stede:

Kirstine,Niels Jørgen, Torben, Tim og Susan

Mødet startede med en rundgang på områdets stier for at se på skader på asfalt og evt. udgåede træer.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:

Referatet godkendt

Økonomi:

Der er 3 som mangler at betale kontingent.

" Pyramiden" har bestilt ral til stien op imod legepladsen- skal vi deltage?

Det blev besluttet at Grundejerforeningen bevilger 2 m3 ral til stien.

Opfølgning på græsklipning:

Der er skiftet entreprenør til græsslåning, da der var varslet prisstigning ved den gamle.

Ny entreprenør er firmaet Bach & Nørgård Aps.

Revner i belægningen på div. stier fra snerydning:

Det blev besluttet, at se tiden an, om revnerne bliver størrere eller om der kommer følgeskader.

Beplantningen i området:

1 eller 2 træer udskiftes. Der tages kontakt til Navntoft Planteskole.

Der er også et par træer der skal rettes op.

Eventuelt:

Henvendelse fra en grundejer om manglende græsslåning. Den nye entreprenør gøres opmærksom på problematikken og at der også skal slåes græs på legepladsen.

Næste møde onsdag d. 1. sept. kl 19.00.

 

1/9 2010

Til stede:

Kirstine, Niels Jørgen, Torben, Tim og Susan

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet godkendt.

2. Opdatering af maillisten på hjemmeside:

Niels Jørgens mailadresse bliver rettet.

3. VM Anlægs vedligehold af grønne områder:

Efter opstartsvanskeligheder er vi nu tilfredse med VM Anlægs vedligehold af grønne områder.

4. Græsklipningen- er vi tilfredse?

Vi er godt tilfredse med græsklipningen.

5. Beplantning:

Niels Jørgen har aftalt med Nauntoft Planteskole, at der tages kontakt i løbet af september og så bliver der plantet det som aftales. Dvs. der skiftes træer ud som er gået ud.

6. Økonomi:

Alt kontingent er betalt.

7. Eventuelt:

Generalforsamling afholdes i uge 4 2011.

Næste møde onsdag d. 1. dec. kl. 19.00 ved Niels Jørgen.

 

1/12 2010

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet godkendt.

2. Økonomi:

Der er ca. 6000 kr. tilbage til div. udgifter resten af 2010.

TRYG- forsikring varsler prisstigning fra 1340 kr. til 1475 kr. fra 1. jan. 2011 ( grundejerforsikring ).

3. Opfølgning på nyplantede træer m.v.

Bestyrelsen er godt tilfredse med resultatet med de nyplantede træer.

4. Snerydning:

Snerydningen fra snefaldet i nov./ dec. er efter lidt vanskeligheder den første dag gjort tilfredsstillende.

5. Gennemgang af beretningen til generalforsamlingen:

Med få ændringer og tilføjelser laver formanden en fornyet udgave af beretningen, som mailes til bestyrelsen.

6. Generalforsamling 2011:

Generalforsamling 2011 afholdes mandag d. 31. jan. 2011 kl. 19 i Fælleshuset

7. Eventuelt:

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 10. jan. 2011 kl. 19 i Fælleshuset.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk