Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

Ordinær generalforsamling onsdag den 28. januar 2015:

 

Fremmødte: (H er Hedevænget, F er Fristruphøjvej)
H 102, H 98, H 88, H 144, H 130, H 160, H 158, H 152, H 200, H 180. F 198, F 254, F 192B. I alt 13. Der var ingen fuldmagter.

1. Valg af dirigent og referent
Søren Rasmussen blev valgt til dirigent. Thomas Seest Johansen blev referent.

2. Bestyrelsens beretning
Inger Libach fremlagde bestyrelsens beretning, idet formand Finn Mikkelsen var fraværende på grund af operation. 

Årets store opgave var asfalteringen omkring fælleshuset. Asfalteringen bev ca. 21.000 kr. dyrere end forventet på grund af en fejl i tilbuddet, hvor det lille stykke vej ved portalen ikke var medregnet. 
Til gengæld valgte bestyrelsen så at spare vejfonden for en udgift på 9.375 kr. til årets øvrige asfaltarbejder, idet disse penge blev taget fra årets drift. Disse penge gik til reparation af mindre revner samt reparation af vejbump på Fristruphøjvej. Under debatten blev det oplyst, at den blå pyramide ved indkørslen til fælleshuset blev påkørt under arbejdet. Andelsboligforeningerne betaler udgiften til reparation/fjernelse.

De grønne arealer er i 2014 blevet holdt af Boligselskabet Viborg, som foreningen har haft et godt samarbejde med. Selskabet har imidlertid på grund af nedskæringer i bemandingen ikke mulighed for at løse opgaven på samme måde fremover. Derfor har bestyrelsen indgået en aftale med anlægsgartneren fra Havris, som vil løse opgaven for samme beløb, som boligselskabet har fået i år. Boligselskabet Viborg fortsætter med fejning af sne på stierne og Fransgaard med snerydning og sandstrøning på vejene.

Fire bede vil få en særlig kærlig hånd i 2015 med nedklipning og flisbelægning. Det gælder to på Fristruphøjvej, et på Hedevænget og bedet ved rundkørslen ved Houlkærskolen. Her vil beplantningen dog ikke blive klippet i bund, så man ikke frister cyklister til at køre gennem bedet. En del af træerne langs stien har det ikke for godt. Det skal klarlægges om de er syge og i givet fald skal fjernes/udskiftes.

Legeplads-arealet er i 2014 blevet forskønnet med fjernelser af uregerligt bunddække, græssåning og cirkler med forårsløg. Der var ros til bestyrelsen for resultatet. Der er samtidig sat nyt hegn op ved trappen til legepladsen.

Bestyrelsen glædede sig over nedrivningen af Fritidsgården, og under debatten blev der udtrykt forventning om, at kommunen også vil rydde op på arealet ved den forfaldne basketball-bane, hvis det i lokalplanen planlagte byggeri ikke bliver til noget umiddelbart. Bestyrelsen har været i dialog med kommunen om udskftning af de resterende gamle gadelamper med den nye LED-model, og kommunen håber snart at kunne fortsætte udskiftningsarbejdet.
En ny stålchikane og træstolper skal fremover gøre det mere sikkert og praktisk at passere enden af cykelstien på Fristruphøjvej for cyklister og barnevogne/klapvogne. Det er også kommunen, der står for dette arbejde.

Boenheden Hedevænget 124 skal i den kommende tid fungere som foreløbig bolig for 12 flygtninge, der har fået opholdstilladelse. Bestyrelsen har haft en dialog med kommunen om boenhedens vedligeholdelse. Vedligeholdelsesarbejde er nu igang, men bestyrelsen vil føge op på sagen. De fremmødte på generalforsamlingen drøftede blandt andet det beskedne informationsniveau fra kommunens side i forbindelse med den nye brug af boenheden. Forsamlingen drøftede også, hvordan beboerne i området kan få de nye beboere til at føle sig velkomne.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2015 - det vil sige 1700 kr. årligt pr. medlem. Foreningens økonomi er god, og det er muligt, at kontingentet vil kunne sættes ned i 2016.

3. Kassererens gennemgang af regnskabet
Kasserer Karina Storm fremlagde regnskabet, som er blevet omdelt til samtlige husstande sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet viser et overskud på 16.387 kr. efter en hensættelse til vejfonden på 64.000 kr. Fra foreningens aktiver er der desuden overført 40.000 kr. til vejfonden. Foreningen har nu et indestående på 86.273 kr. I vejfonden er der et indestående på 282.604 kr. I år er der brugt 171.000 kr. fra fonden til asfaltering af pladsen ved fælleshuset på Hedevænget 166 samt vejen ind til pladsen. Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse og vedtagelse af budgettet
Kasserer Karina Storm fremlagde budgettet, som ligeledes er blevet omdelt til samtlige husstande. Det viser et forventet overskud på 4.110 kr. efter forventede indtægter på 185.300 kr. og udgifter på 181.190 kr. Dette blev også godkendt.

5. Rettidigt indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der var genvalg til den siddende bestyrelse, som efter mødet konstituerede sig som følger: Formand Finn Mikkelsen, kasserer Karina Storm, webmaster Henny Dyrslund Jørgensen, sekretær Inger Libach, menigt bestyrelsesmedlem Miki Lambastein.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Marianne Bonne blev valgt som førstesuppleant, Anne Lise Østergaard som andensuppleant.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Ole Kaels og Niels Jørgen Nielsen blev valgt som revisorer. Emmy Bredgaard blev valgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Webmaster Henny Dyrslund Jørgensen opfordrede alle til at tilmelde sig grundejerforeningens nyhedsbrev eller sikre sig at mailaddressen er opdateret. Det kan man gøre ved at skrive en mail til Henny Dyrslund Jørgensen på adressen hennydj64@gmail.com. Husk at skrive eget fulde navn og adresse i mailen, så webmasteren for eksempel kan vende tilbage, hvis mailadressen for eksempel holder op med at fungere. Man kan også løbende læse nyheder fra grundejerforeningen på www.noerrehede.dk. Fremover vil kun indkaldelse til generalforsamling blive omdelt i postkasserne.

Forsamlingen drøftede episoder i området, hvor der er blevet banket på vinduer, smadret havelåger og lignende. Hvs problemerne fortsætter, vil en nabohjælp-ordning eller lignende blive overvejet. I den seneste tid har der dog ikke været problemer. Beboere, som har mulighed for det, opfordres til at gå en tur om aftenen i ny og næ og være med til at "skabe lidt mere liv" i området efter mørkets frembrud.

 

11-12-14 Bestyrelsesmøde.

Deltagere: alle

1.Gennemgang af referat fra sidste møde.

       Referat godkendt.

2.Entreprenør fælles arealer 2015

Boligselskabet kan desværre ikke forsætte med at holde vores grønne områder.

Derfor har Finn fået et nyt tilbud på vedligeholdes af vores grønne områder, prisen er ligesom nu 45.000kr,

Dette tilbud har vi takket ja til.

 

3.Regnskab 2014.

Bestyrelsen fik gennemgået regnskabet for 2014 af Karina og alt så fint ud,

Karina har bestilt revisor til at gennemgå regnskabet.

 

4.Budget 2015

Budget 2015 er gennemgået og er godkendt af bestyrelsen.

 

5.Generalforsamling

Bliver afholdt i fælleshuset Hedevænget 166 onsdag den 28/01/2015 kl 19.30

Finn laver årsberetning.

6.EVT: Nil.

 

21-11-14 Bestyrelsesmøde.

 

1.Gennemgang af referat fra sidste møde.

Referat godkendt.

2.Entreprenør fælles arealer 2015

Efter skift til boligselskabets gartner er der sket et løft af vores grønne områder, der er stadig plads til forbedring men bestyrelsen er generelt yderst tilfreds med arbejdet på vores områder,

Derfor forsætter vi med dem i 2015.

 

3.Skråning/bunddække Ved legeplads.

Der er blevet plantet græs og forårsløg på skrænten ved legepladsen.

Vi er blivet rigtig glade for dette og vi syntes det har givet legepladsen et løft, vi er blevet nød til at sætte et midlertidig hegn op da nabolagtes unger cyklede op og ned af skrænten og ødelage det ny anlagt græs.

4.Grussti ved legepladsen.

Vi havde i bestyrelsen talt om at få gjort noget ved grusstien der fører op til andelsforeningen da den er svær at holde farbar i vinteren derfor tilbød grundejerforeningen at betale halvdelen af en flisegang, hvis andelsforeningen hvis sti det er så ville betale den anden halvdel.

Dette havde de ikke lyst til derfor frafalder tilbuddet fra grundejerforeningen, og det er fremover andelsforeningens opgave at holde stien i farbar stand.

5.Regnskab 2014.

Regnskabet for 2014 er ved at skulle laves så der kan komme revision på det i december,

Karina er i gang med dette og alt køre på skinner.  

6.Budget 2015.

Karina går i gang med at lave et budget forslag til 2015 og dette skulle gerne være på plads og til godkendelse sammen med regnskaber for 2014 i løbet af december.

7.Generalforsamling.

Bliver afholdt onsdag den 28/01/2015 i fælleshuset.

Grundejerforeningen giver en øl/vand, og noget chips/kage,

Folk skal bare møde talstærkt op med godt humør.

8.Evt.

NIL.

              Næste møde er ved Henny den 11/12/14  kl 19.00.

 

 

10-09-14 Bestyrelsesmøde.

 

1.Gennemgang af referat fra sidste møde.

Referat godkendt.

2.Opdatering grønne områder.

      Efter skift til boligselskabets gartner er der sket et løft af vores grønne områder, der er stadig plads         til forbedring men bestyrelsen er generelt yderst tilfreds med arbejdet på vores områder.

3.Skråning/bunddække Ved legeplads.

Efter vi et par år nu har prøvet at holde skråningen ved legepladsen nede, må vi nu indse at det ikke er til at holde uden det koster grunderejerforening en masse penge hvert år, Så bestyrelsen har besluttet at rydde den og plante græs og blomsterløg. Dette er for at skabe et mere åbent og indbydende legeområde for beboerne og børn.

Skråningen vil blive ryddet og der vil såes græs i løbet af efteråret.

4.Vinter veligehold af veje og stier.

Snerydning forsætter ved Fransgaard,

De små stier og cykelstien tages af boligselskabet.

5.Opdatering på regnskab og budgetter.

Budgetterne holder der er dog lidt i overskud som vi nu bruger på at rydde skråningen ved legepladsen.

6.Opdatering af rep på veje og pplads ved fælleshuset.

Vi er overordentlig tilfreds med Colas arbejde, pladsen omkring fælleshuset har virkelig fået et løft, de klager der har været med dårlig overflade var vist en and, efter gennemgang af pladsen blev der ikke fundet nogen mangler, og ved regn kan vi se at faldet til afløb også fungere.

             Colas har også været rundt og lave rep på vejene på fristruphøjvej,

             Alt er hermed lavet.

7.omkostning ved asfaltering af sti ved legeplads.

Da stien med sten oppe ved legepladsen er svær at holde om vinteren og vi med jævne mellemrum skal forny de sten der er på den, har vi i bestyrelsen tænkt os at indhente tilbud om hvad det ville koste at anlægge asfalt på den denne,

 Derpå vil vi tilbyde andelsforeningerne at betale halvdelen, hvis dette forslag godkendes på vores generalforsamling og at andelsforeningens medlemmer godkender det.

8.Julefrokost 2014.

Bestyrelsen med vedhæng afholder julefrokost 21 nov, hvor vi ligesom sidste år vil få noget godt og spise for en rimelig penge, og derefter forsætte ud i mørket for egen regning.

9.EVT. Ingenting.

Næste møde er ved Inger Libach den 21 nov kl 15.00

Ref. Miki Lambastein.

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 13 maj 2014.

Tilstede var, Formand Finn Mikkelsen (FM), Kasserer Karina Teglgaard (KT), Henny Jørgensen (HJ), Inger Libach (IL), Miki Lambastein (ML)

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra generalforsamling.
  2. Opdatering af de grønne områder.
  3. Opdatering på regnskab og budgetter.
  4. Opdatering af rep på veje samt slidlag ved fælleshuset.
  5. Gadebelysning skift til LED Lamper.
  6. EVT.

Ad 1.

Referat fra generalforsamlingen af 29/01/2014 blev godkendt.

 

Ad 2.

Boligselskabet Viborg har nu været i gang med de grønne områder henover foråret, da der er et stort efterslæb efter Kirketoft fra sidste år, kan der godt gå nogen uger endnu før alle bedene er oppe I en ordenlig standart,

Men ellers er vi godt tilfreds med hvordan de kører det, og hvis andre i grundejerforeningen synes der er noget som halter med områderne bedes I melde dette til bestyrelsen så vi kan se på det.

Træernepå fællesarealerne trænger til at blive beskåret, dette bliver dog først til efteråret og hvis bestyrelsen finder luft I budgettet til dette.

Nedskæringen af buskene ved legepladsen er slut og der er anlagt flis i bedene, nogen af buskene kan godt virke lidt hærget i år men de kommer sig igen, de har jo fået en ordenlig tur i år.

 

Ad 3.

Regnskabet er gennemgået og der er ikke noget og påpege udover at Karina gør det skide godt.

 

Ad 4.

Der er blevet talt med colas ang. hvornår fælleshuset p-plads laves dette skulle der gerne være svar på i uge 20.

Fibernet lapperne er enkelt steder sunket lidt, der bliver kigget på det til efteråret da de naturligt vil falde lidt sammen de første par år.

 

Ad 5.

Gadebelysningen i vores område består stadig af gamle dags glødepærer, and veje i området har fået skiftet til ny bedre LED Lamper, ML tog den 15/05/14 kontakt til Energi Viborg og svaret var at de ville blive skiftet i løbet af 2014/15.

 

Ad 6.

Under Evt talte vi om for at lette adgangen til legepladsen og passagen af stien mellem legeplads og andelsforeningen evt skulle skifte det småstens stien ud med en flisegang, vi undersøger en pris på dette og vi ville spørgere andelsforeningen om de ville spytte lidt i kassen til det, hvis alt går op i en højere enhed og pengene er til det ville vi anlægge fliser der i løbet af året.

Der er som en lille info til grundejerforeningen blevet observeret østeuropæisk varerbiler i området og folk er set lusket rundt i folks haver og indkørelser og vi opfodre folk og naboer til at aftale indbyrdes at holde øje med området i den kommende ferie periode, og i tilfælde af mistænksom opførelse kontakte ordensmagten hurtigst muligt. 

Mødte blev lukket og vi takker for god ro og orden fra de fremmødte,

Næste møde er hos Miki Lambastein, den 10 september kl 19.00

Evt punkter og spørgsmål kan sendes til bestyrelsen også ville de tages op på dette måde.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer til jer og jeres familie.

Ref. Miki

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk