Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

Grundejerforeningen Nørrehedes ordinære generalforsamling

Onsdag den 27. januar 2016 i fælleshuset Hedevænget 166

Husstande repræsenteret:

Hedevænget 176, 130, 160, 158, 188, 88, 106, 92, 144 og 158. Fristruphøjvej 212, 208A, 184, 216A, 214, 198, 254, 200 og 218A. I alt 19 husstande. Der var ingen fuldmagter.

1. Valg af dirigent og referent

Søren Rasmussen, Hedevænget 158, blev valgt som dirigent, Thomas Johansen som referent.

2. Bestyrelsens beretning

Formand Finn Mikkelsen aflagde bestyrelsens beretning. Han var blandt andet omkring følgende punkter:

Boenheden Hedevænget: Her har der været en rigtig god dialog mellem grundejerforeningen og kommunen/integrationsafdelingen - en dialog, som blandt andet udmøntede sig i, at der blev ryddet grundigt op på boenhedens grund.

Entreprenørarbejdet på fællesarealer: Der har været tilfredshed med samarbejdet med Havris Gartneren, og det fortsætter til uændret pris.

Snerydning: Viborg Renovation har netop her i januar overtaget snerydningen efter Anders Fransgaard, som har solgt denne del af sin forretning fra. Prisen bliver uændret. Fejning af stierne overgår til Kloak Ekspressen. De kan ikke strø sand, men kun salt, hvilket grundejerforeningen indtil nu har fravalgt.

De grønne områder: Bestyrelsen er ved at være igennem samtlige grønne områder. I 2015 blev fire bede renoveret - to på Fristruphøjvej, et på Hedevænget samt bedet ved rundkørslen ved Houlkærskolen. Træerne er blevet gennemgået for sygdom og beskåret. Problemet med træer der går ud, har vist sig svært at løse.

Veje og stier: Der er blevet skåret græskanter langs begge cykelstier.  To vejbump på Fristruphøjvej trænger til renovering og vil blive lavet i 2016 ved hjælp af midler taget fra driftskontoens overskud i 2015.

Formanden oplyste, at Marianne Bonne i løbet af 2015 er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Miki Lambastein, som er flyttet.

Debatten: En beboer gjorde opmærksom på, at en stor lastbil jævnligt kører ad første stikvej på Fristruphøjvej, og at det vil kunne give problemer med fliser, der bliver presset ned.

3. Kassererens gennemgang af det reviderede regnskab

Regnskab for 2015 blev omdelt i forbindelse med dagsorden til generalforsamling.

Kasserer Karina Teglgaard Storm gennemgik regnskabet.

Regnskabet viste indtægter på 185.300 kr. og udgifter på 178.368 kr. Overskuddet blev dermed på 6932 kr. efter at der var blevet hensat 64.000 kr. til vejfonden.

I 2015 var der blandt andet en stor besparelse på snerydning i forhold til budgettet (ca. 13000 kr.). Beløbet til ufodudsete udgifter var en del større end forventet. Det skyldes, at der blev brugt større beløb til bl.a. opretning af belægning ved Hedevænget samt kantskæring ved cykelstierne.

Regnskabet blev godkendt. Et medlem opfordrede til, at de beløb, som er samlet under uforudsete udgifter, fremover i højere grad udspecificeres som enkeltpunkter.

4. Forelæggelse og vedtagelse af grundejerforeningens budget

Budget for 2016 blev udsendt  i forbindelse med dagsorden.

Kasserer Karina Teglgaard Storm gennemgik regnskabet på generalforsamlingen.

Med et nedsat årligt kontingent på 1500 kr. pr. husstand mod hidtil 1700 kr. planlægges der med indtægter på  i alt 163.500 kr. og udgifter på 155.100 kr, hvilket vil give et overskud i 2016 på 8400 kr. I forhold til 2015 er der sat færre penge af til vedligehold af grønne områder og færre penge til uforudsete udgifter.

Der blev spurgt til, hvordan snerydning afregnes. Det sker pr. gang, der rykkes ud. Ikke med fast pris.

Budgettet blev godkendt

5. Rettidigt indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt med applaus. Bestyrelsen består dermed fortsat af formand Finn Mikkelsen, kasserer Karina Teglgaard Storm, webmaster Henny Dyrslund Jørgensen, sekretær Marianne Bonne samt Inger Libach.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Michael Antonsen blev valgt som første suppleant. Michael Rykov blev valgt som andensuppleant.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Ole Kaels og Niels Jørgen Nielsen blev genvalgt som revisorer. Asbjørn Halskov blev valgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt

Houlkær Nyt vil alligevel fortsætte udgivelsen af en trykt udgave. Formand Finn Mikkelsen oplyste, at foreningen er rede til at fortsætte med at yde det hidtidige tilskud til bladet på 1090 kr. om året.

Bestyrelsen fortalte nærmere om de problemer med sygdomsramte vilde katte, der har været ved Fristruphøjvej. Problemerne synes at være blevet mindre på det seneste, efter at gården blev gjort opmærksom på sagen. Fra kommunens side har det ikke været muligt at få hjælp.

Muligheden for nabohjælp i forbindelse med indbrud blev drøftet. Formanden oplyste, at der ikke fra foreningens side er aktuelle planer om at iværksætte nabohjælp. Der er op til husstandene selv af aftale inspektion af nabohuse i forbindelse med ferier og lignende.

Bestyrelsen opfordrede alle til at følge løbende med i nyheder på foreningens hjemmeside »noerrehede.dk. Her er der også mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 27-11 kl. 15.00

Tilstede: Finn Mikkelsen, Karina Storm, Henny Dyrslund, Inger Libach og Marianne Bonne

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 2. Vildkatte
 3. Snefejning af stier 2015-2016.
 4. Grønne arealer i 2015 og 2016.
 5. Renovering vejbump Fristruphøjvej.
 6. Regnskab 2015.
 7. Budget 2016.
 8. Generalforsamling.
 9. Evt.

 

Ad.1       Referat fra sidste møde godkendt.

AD.2      Vildkatte. Det har været taget kontakt til Kommunen, dyrlæge, Dyrenes beskyttelse og                         Kattens Værn, men de ønsker ikke at hjælpe, de mener vores mulighed er selv at indfange                   kattene, og tage dem med til dyrlægen til aflivning, dette koster kr. 500,- pr. kat.

              Ejeren af gården hvor de kommer fra, er bekendt med problemet og forsøger selv at gøre                     noget, da nogle af kattene er syge.

Ad.3       Kloak Ekspressen tager sig af snefejning af stierne i 2015-2016. Der afregnes pr. gang han er               her. Det er ikke muligt at få strøet sand.

Ad.4       Anlægsgartneren Hauris, har varetaget de grønne arealer tilfredsstillende i 2015, han                             fortsætter for samme pris i 2016.

Ad.5       Der er kommet tilbud på omlægning/renovering af de to vejbump. Omlægning af kantsten,                     hive beplantning op og såning af græs samt nye galvaniserede pullerter. Dette vil komme som               et punkt på generalforsamlingen, da finansiereingen dertil kunne tages fra overskuddet på                     driftskontoen 2015, i stedet for at hensætte ekstra på vejfonden.

Ad.6       2015 Regnskabet er godkendt og gøres klar til revision primo 2016

Ad.7       2016 Budgettet er underskrevet og klar til revisor.

Ad.8     Generalforsamlingen afholdes i fælleshuset, Hedevænget 166, onsdag d. 27. januar 2016 kl.                 19.30

            Finn laver indkaldelsen og den omdeles til alle husstande.

Ad.9     Intet under dette punkt.

Referent: Marianne Bonne

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 07.10.2015

 

Tilstede: Finn Mikkelsen, Karina Storm, Henny Jørgensen. Marianne Bonne og Inger Libach

DAGSORDEN:

1)Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

2)Skæring af græskanter.

3)Vinterbekæmpelse 2015-2016.

4)Grønne arealer i 2015 og 2016.

5)Status på økonomi.

6)Renovering vejbump Fristruphøjvej.

7)Klage fra medlemmer på Fristruphøjvej, vilde katte.

8)Evt.


Ad.1              Referat fra sidste møde godkendt.

Ad.2              Skæring af græskanterne er udført tilfredsstillende.

Ad.3              Vinterbekæmpelsen, som Fransgaard udfører på vejene, er der aftalt samme pris på som                          sidste år. Vi afventer besked fra Boligselskabet vedr. stierne.

Ad.4              Havris gartneren, som holder de grønne arealer, indhentes der et nyt tilbud fra for 2016,                        da vi har været meget tilfredse med ham i 2015.

Ad.5              Økonomien er sund og vi følger budgettet.

Ad.6              Der søges tilbud på renovering af vejbumpet og efterfølgende indstilles det til                                        godkendelse på generalforsamlingen.

Ad.7              Der bliver taget kontakt til kattenes værn, dyrenes beskyttelse og kommunen for at få                          indfanget de vilde katte, som er syge og smittebærerende.

Ad.8.             Intet under dette punkt.

Næste møde den 27.11.2015

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 25.06.2015

 

Tilstede var Finn Mikkelsen, Karina Teglgaard, Henny Jørgensen, Marianne Bonne, Inger Libach.

DAGSORDEN:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 2. Ændring i bestyrelsen.
 3. Grønne arealer incl. Beskæring af bede og træer.
 4. Status på økonomi.
 5. Vejbump på Hedevænget, ved indkørsel til Andelsboliger og ned til institution.
 6. Boenheden Hedevænget.
 7. Evt.

 

 1. Referat fra sidste møde godkendt.
 2. Marianne Bonne er som 1. suppleant indtrådt i bestyrelsen, da Miki Lambastein vil flytte fra området.
 3. Der er stor tilfredshed med beskæringen af bede og træer i området.
 4. Økonomien er velfungerende, alle har betalt kontingent for året.
 5. Der er indhentet tilbud på opretning af belægning omkring de 2 brønde samt skreden belægning ved den ene græskant i overkørsel ved Hedevænget ved indkørsel til Andelsboligerne og ned til institutionen, og på udskiftning af træpullerterne til nye galvaniserede pullerter med refleks.
 6. Integrationsafdelingen lyttede til vores ønske om at få fældet træer omkring Boenheden, så området omkring legepladsen nu ser lyst og venligt ud.
 7. Der bliver indhentet tilbud fra NCC-roads om at få fjernet græskanter langs cykelstierne.

 

Næste møde den 07.10.15 hos Karina

 

Ref. Inger Libach

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 22 Februar 2015

 

Tilstede var, Formand Finn Mikkelsen (FM), Kasserer Karina Teglgaard (KT), Henny Jørgensen (HJ), Inger Libach (IL), Miki Lambastein (ML)

Der forelå følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra generalforsamling.
 2. Gennemgang af træer i henhold til tilbud fra Havris Gartneren

          Bestyrelsen på gåtur i området

 1. EVT.

Ad 1.

Referat fra generalforsamlingen af 28/01/2015 blev godkendt.

 

Ad 2.

Bestyrelsen var på rundtur i foreningen for at se på træerne i området og for at få et overblik i henhold til tilbuddet fra Havris Gartneren vedr. beskæring og plantning af nye.

Bestyrelsen var enige om at tilbuddet på 15.347,50 kr. incl. Moms var ok og vil acceptere tilbuddet.

For dette beløb får Grundejerforeningen beskåret alle træer og fjernet/fældet dem som er gået ud og evt. står i vejen for andre.

På træallén ved Hedevænget ind mod Andelsboligerne vil der på den ene side blive udskiftet 4 træer, der fjernes også jord samt tilføres nyt jord og træerne hæves op i niveau så vandet kan løbe væk derfra.

Det er ikke første gang at der er problemer på denne side af vejen, pga. undergrunden.

Bestyrelsen aftalte at give det en sidste chance, fungerer dette ikke må man tage dette jordstykke op som et punkt på dagsorden på Generalforsamlingen om nogle år og finde en løsning på hvad man så vil med området.

Ad 3.

Under punktet Evt. var der to opgaver.

Der er igen nævnt utilfredshed med højden på birketræerne på græsarealet ved cykelstien mellem Fristruphøjvej & Andelsboligerne. For år tilbage har dette været til afstemning på en Generalforsamling og der blev det vedtaget at der ikke skulle gøres noget ved højden. Dette ville være en om forandring af området. For at beskære højden vil det også kræve helt andre maskiner og det vil være til en væsentlig højere pris.

På turen rundt fandt bestyrelsen to stier hvor flisebelægning ikke levede op til kravene vedr, kravene til dækning af skader fra Forsikringsselskab, den ene var meget ujævn. De bør begge lægges om.  Formanden indhenter tilbud på denne opgave.

Næste møde aftales senere på foråret.

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk