Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

Generalforsamlingen blev afviklet onsdag den 25. januar 2017

 i Fælleshuset på Hedevænget

 

Beboere til stede:
Fristruphøjvej 200, 238, 240 og 254 samt 236 (fuldmagt)

Hedevænget 106, 108, 130, 142, 158, 160, 176, 180, 202, 260a samt 144 (fuldmagt)

 

1. Valg af dirigent:

Søren Rasmussen, Hedevænget 158, blev valgt som dirigent

Thomas Johansen, Hedevænget 160, blev valgt som referent

 

2. Bestyrelsens beretning

Formand Finn Mikkelsen aflagde bestyrelsens beretning.

Han kom ind på følgende emner:

- Godt samarbejde med Havris Gartneren om vedligehold af fællesarealer. Problemer med klumper af vådt græs på stierne. Det vil fremover blive blæst af efter græsklipning. Blandt andet af den grund bliver prisen for arbejdet lidt højere i 2017.

- Snerydning varetages fortsat af Viborg Renovation (veje) samt Kloak Ekspressen (stier)

- Pullert ved vejbump på Fristruphøjvej blev påkørt kort tid efter renovering i 2016. Foreningen måtte selv betale for udbedring af skaden.

- Lille areal ved nr. 196-198 på Fristruphøjvej får nu flisebelægning. Dertil bruges en del af overskuddet fra driftskontoen 2016.

- Den nye asfaltbelægning omkring fælleshuset på Hedevænget revnede hurtigt mange steder. Revnerne er nu forseglet. Colas har valgt at betale halvdelen af udgiften.

 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. Generalforsamlingen gav sit tilsagn til, at Kloak Ekspressen fremover kan bruge salt på stierne i forbindelse med snerydning, når det skønnes nødvendigt. Af tekniske grunde kan der ikke bruges grus.

 

3. Kassererens gennemgang af grundejerforeningens reviderede regnskab

Finn Mikkelsen fremlagde regnskabet i kassererens fravær. Regnskabet viste et overskud på 17.953 kr. Som omtalt i beretningen er det efterfølgende brugt til renoveringsarbejde på Fristruphøjvej. Efter at have brugt i alt 22.500 kr. til dette formål har foreningen nu et indestående på i alt 57.421 kr. fordelt på to konti. Dertil kommer et indestående på vejfondene på 414.808 kr. Regnskabet i sin helhed blev omdelt i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamling.

Regnskabet blev godkendt

 

4.  Forelæggelse og vedtagelse af grundejerforeningens budget for indeværende år, herunder fastlæggelse af kontingent.

Finn Mikkelsen fremlagde budgettet. Ønsket om at holde kontingentet uændret i år har betydet, at man arbejder med knap så stor "buffer" på visse områder. Den forventede udgift til snerydning på veje er nedsat til 14.000 kr. efter beskedent forbrug i 2016. Beløbet til uforudsete udgifter er ligeledes sat ned. Til gengæld er der blevet plads til forøgede udgifter til bede og græs (nu 53.000 kr.). Budgettet opererer med et overskud i 2017 på 1200 kr. Kontingentet for 2017 foreslås til uændret 1500 kr. pr. medlem. Budgettet i sin helhed blev omdelt i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamling.

Budgettet samt forslaget til kontingent blev godkendt.

 

5. Rettidigt indkomne forslag

1. Ændre bedet v. Fristruphøjvej

Henny og Knud Dyrslund havde indsendt forslaget om at ændre dele af et bed til parkeringspladser. Forslaget i sin helhed blev omdelt i forbindelse med indkaldelsen. Henny Dyrslund motiverede forslaget med, at det er en udfordring at finde plads til gæsteparkering ved Fristruphøjvej, og trekanten ved nr. 236-240 er velegnet til det formål, mente forslagsstillerne. Ifølge forslaget vil der dog fortsat også være plads til reduceret beplantning på området, selv om der etableres 3-4 p-pladser.

 

Forslaget blev efter en lang debat ikke sendt til afstemning på generalforsamlingen. I stedet opfordrede dirigent Søren Rasmusen beboere på Fristruphøjvej til at søge alternative løsninger på problemet, inden forslaget eventuelt genfremsættes på næste generalforsamling. 

Dirigenten tilføjede, at han umiddelbart fandt det tvivlsomt, om grundejerforeningen har beføjelser til at anlægge en parkeringsplads, da foreningen primært skal tage sig af daglig drift. Under alle omstændigheder fandt han, at forslaget var af en sådan karakter, at det ville kræve tilslutning fra 2/3 af de fremmødte for at kunne vedtages.

 

Debatten omhandlede blandt andet lysgener for nærmeste naboer, ligesom det blev drøftet, om pladserne reelt ville blive benyttet af gæster. Bekymring om hvorvidt parkeringer på vejen kan forhindre redningskøretøjers adgang blev også vendt. Desuden blev det drøftet, om beboerne i højere grad kan hjælpe hinanden ved at stille en p-plads i indkørsel til rådighed, når naboen har gæster, da deltagerne var enige om, at det er svært at finde steder at parkere, uden at det er til gene.

Prisen for anlægget blev også drøftet. Formanden anslog, at det vil koste mellem 15.000 og 40.000 kr. at etablere pladserne ved nr 236-240. Henny Dyrslund oplyste, at forslagsstillerne i givet fald vil kunne udføre en del af arbejdet for egen regning.

 

2. Vedtagelse af renovering/asfalt på cykelstier

Bestyrelsen havde stillet forslaget, som blev omdelt i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamling. Det blev begrundet af formand Finn Mikkelsen. Han fremførte blandt andet, at cykelstiernes revner i kanterne efterhånden vil gøre dem farlige at cykle på. Bestyrelsen ønskede derfor en vedtagelse, som gør det muligt indenfor de næste par år at bruge penge fra vejfondene til renovering af stierne.

 

Under debatten blev der udtrykt undren over, at stierne allerede nu skal renoveres og have ny asfalt, når den seneste vedligeholdelsesplan anslog deres levetid til at være en del år længere. Andre mente, at stierne var i god stand i forhold til de fleste kommunale stier. Generelt blev der udtrykt stor opbakning til bestyrelsens vedligeholdelsespolitik. Formanden understregede under debatten, at bestyrelsen ikke ser det som sin opgave at "være lige så gode som andre", men at sikre optimal vedligeholdelse og dermed samtidig mindske risikoen for erstatningssager i forbindelse med eventuelle cykeluheld.

 

Forslaget blev vedtaget - dog i en let ændret form, således, at det blev tydeliggjort, at et endeligt renoveringsprojekt for stierne skal godkendes af en generalforsamling. Forsamlingen gav samtidig sin støtte til, at bestyrelsen så snart det skønnes nødvendigt, kan tage fat på at frigøre bundne midler fra fondene til opgaven.

 

Teksten til de to besluttende indledende afsnit i det vedtagne forslag ser herefter således ud: Da vores cykelstier efterhånden er i en så dårlig stand, at vi indenfor 1-3 år er nødsaget til at få dem renoveret, vil bestyrelsen gerne have vedtaget på generalforsamlingen, at den kommende bestyrelse får mulighed for at arbejde videre med hjemtagelse af tilbud ud fra det mest økonomiske og ansvarlige bedste for grundejerforeningen.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle bestyrelsens medlemmer, Finn Mikkelsen, Marianne Bonne, Inger Libach, Henny Dyrslund og Karina Teglgaard Storm blev genvalgt.

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Første suppleant: Michael Rykov (hidtidig andensuppleant) blev valgt. Ny andensuppleant er Jørgen Qvist. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Ole Kaels og Niels Jørgen Nielsen blev genvalgt.

Asbjørn Halskov-Sørensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

9. Eventuelt

Bestyrelsen blev af beboere på Hedevænget opfordret til næste år at stille forslag om vedligehold (beskæring eller fældning) af de høje gamle birketræer på den øverste del af det grønne areal mellem andelsboligerne og Fristruphøjvej, da de skygger for eftermiddagssol og ved at blive redebyggested for råger og skader. Formand Finn Mikkelsen konstaterede derefter, at bestyrelsen næppe vil finde anledning til at stille forslaget, da en udskiftning af træerne vil være omkostningstung, og det ikke vil kunne lade sig gøre blot at beskære dem. 

 

Der blev udtrykt glæde, over, at al bekymring over etableringen af et flygtningeudslusningssted på Hedevænget indtil nu er blevet gjort til skamme.

 

Bestyrelsen blev rost for et godt stykke arbejde med gennemførelsen af de løbende renoveringsarbejder.

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 07.12.16

Deltagere: Finn Mikkelsen, Karina Storm, Henny Dyrslund, Inger Libach og Marianne Bonne

Referent: Marianne Bonne

 

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 2. Asfalt ved fælleshuset på Hedevænget.
 3. Vinter vedligehold 2016 - 2017.
 4. Grønne arealer i 2016 og 2017.
 5. Regnskab 2016
 6. Budget 2017
 7. Generalforsamlingen
 8. 8 Evt..

 

 1.  Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
 2. Asfalt ved fælleshuset: Colas har været forbi og har taget nogle boreprøver af asfalten. Det viser sig at revnerne skyldes revner i bærelaget som er slået igennem. Revnerne vil få en forsegling så snart der bliver hård frost, da det derved sætter sig bedre. Betalingen for renoveringen bliver delt 50/50 af Colas og grundejerforeningen, da undergrunden er så dårlig at dette ikke kunne forudses.
 3. Vintervedligehold: Vi fortsætter med Viborg Renovation til fejning af vores store veje, og stierne i området bliver fortsat holdt fri for sne af Kloak Ekspressen.
 4. Vores grønne arealer i 2017 vil stadig blive plejet af Anlægsgartneren Havris.

Der er et behov for parkeringspladser på Fristruphøjvej. Arealet ud for nr. 196/198 er oprindeligt bestemt til dette formål, derfor vil stykket i foråret 2016 blive omlagt med fliser, så det bliver pænt og anvendelig for alle.

 1. Regnskabet 2016 ser rigtig fint ud. Vores overskud år til dato er pt. på ca. 30.000,- kr.
 2. Budgettet for 2017 er blevet færdiggjort og underskrevet, dette vil følge indkaldelsen til generalforsamlingen.
 3. Generalforsamlingen er Onsdag d. 25. januar kl. 19.30 i fælleshuset, Hedevænget nr. 166 Husk at sætte kryds i kalenderen.
 4. Eventuelt: Bestyrelsen har modtaget forslag til endnu en lille p-plads på Fristruphøjvej. Det store hjørnebed udfor nr. 236/240 vil kunne give 3-4  parkeringsmuligheder. Punktet vil blive taget op på generalforsamlingen.

Der er indhentet tilbud hos Colas på renovering og omlægning af vores cykelstier. Dette vil blive taget med som et punkt på generalforsamlingen.

Grundejerforeningen er forsikret igennem Tryg. Da det er meget længe siden nogen har kigget policen igennem, vil bestyrelsen gennemgå den i det nye år.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 02.06.16

Tilstede: Finn Mikkelsen, Karina Storm, Henny Dyrslund og Marianne Bonne

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen.
 2. Grønne arealer.
 3. Renovering af vejbump Fristruphøjvej.
 4. Stenbed/areal ved Fristruphøjvej 196-198.
 5. Økonomi.
 6. Diverse info på hjemmesiden.
 7. Evt.

Ad.1      Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt.

AD.2      Der er fin tilfredshed mht. pleje af vores grønne arealer. Græsset slås en gang om ugen, og                  kanterne ved vores træer mm. bliver slået efter behov.

Ad.3       Renoveringen af vejbump på Fristruphøjvej er næsten færdig, de sidste to gamle træpullerter                 bliver også taget op. Der foruden bliver den påkørte pullert skiftet, da vi ikke kender den                       ansvarlige.

Ad.4       Stenarealet ved Fristruphøjvej, udfor nr. 196-198 er oprindeligt påtænkt som ca. 3 stk.                           gæsteparkeringer, Der vil i budgettet for 2017 blive sat af til renovering af dette areal.

Ad.5       Vi mangler stadig at modtage kontingentet for 2016 fra 2 medlemmer, ellers ser vores                           økonomi  fin ud, og vi følger vores budget.

Ad. 6      Grundejerforeningens hjemmeside: www.noerrehede.dk bliver løbende opdateret, men                           desværre har den ikke så mange besøgende.

Ad.7        I 2014 blev der lagt nyt slidlag omkring fælleshuset på Hedevænget. Dette slidlag slår                         desværre revner, så bestyrelsen har valgt at kontakte Colas.

              Slidlaget på vores cykelstier er nogle steder meget dårligt. Dette påtænker                                           bestyrelsen at renovere indenfor en kort årrække.

Referent: Marianne Bonne

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk