Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Der indkaldes hermed ifølge vedtægterne til ordinær generalforsamling i

fælleshuset Hedevænget 166.

 

onsdag, den 31 januar 2018 kl. 19.30

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Kassererens gennemgang af grundejerforeningens reviderede

regnskab.

4. Forelæggelse og vedtagelse af grundejerforeningens budget

for indeværende år, herunder fastlæggelse af kontingent.

5. Rettidigt indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være foreningen i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslagene bedes rettet til formanden:

Finn Mikkelsen, Fristruphøjvej 200.

Det vil være muligt at nyde en øl/vand til Generalforsamlingen.

Vel mødt!!!

 

Bestyrelsen i Grundejerforeningen ”NØRREHEDE”

 

 

BESTYRELSENS BERETNING

 

Onsdag den  31-01-18 kl. 19.30 Fælleshuset Hedevænget 166

 

Velkommen til årets generalforsamling.

 

Entreprenører fællesarealer.  

Vi har i 2017 haft fornøjelsen at samarbejde med Havris Gartneren på vedligehold af

fælles arealerne.

Bestyrelsen er enige om at han har udført et godt stykke arbejde, vi har derfor aftalt at fortsætte samarbejdet i 2018 til samme pris som i 2017.

 

Snerydning m.m.

Vi fortsætter med Viborg Renovation (tidligere 1313), på vores veje.

Fejning af stierne, her fortsætter vi med Kloak Ekspressen, som også strør salt på stierne når behovet er der som vi aftalte på sidste års generalforsamling.

Priserne er uændret.

 

Grønne områder.

Vi har i 2017 fået renoveret den lille p-plads ved Fristruphøjvej 198.

Bestyrelsen har været på rundtur i området for at se på forholdene og evt. nye ideer til forskønnelse af området.

Bestyrelsen (Henny) har lagt blomsterløg ned ved samtlige indfaldsveje til Grundejerforeningen, vi tror på at det vil se flot ud når de blomstrer.

 

Bestyrelsen har også arbejdet med en plan for vores store græsarealer, her påtænker vi at der kan laves et stort blomsterbed 3 forskellige steder i foreningen.

Vi tænker at det skal være blomster som kan passe sig selv.

Eks. Vilde blomster – Hortensia.

Pengene kan vi tage fra dette års overskud, men det fortsatte arbejde og udførelse af projektet

Må den kommende bestyrelse tage beslutning om.

 

Legeplads.

Bestyrelsen havde afsat penge til maling af rækværk – gynger og legetårn i 2017.

Men pga. det våde vejr kunne det ikke lade sig gøre, træet nåede aldrig at blive rigtig tørt så der kunne komme algerens på og efterflg. Males.

Det er derfor igen sat på budget for 2018.

 

 

Renovering/asfalt på cykelstierne.

 

Efter sidste års generalforsamling har bestyrelsen fået priser hjem og arbejdet vil koste

Ca. 260.000 kr.

Da bestyrelsen ikke har kunnet få en dialog i gang med kommunen vedr. kloaker på cykelstien m.m har bestyrelsen valgt at sætte projektet på standby.

Det er så op til den kommende bestyrelse at følge udviklingen på cykelstiernes stand.

 

Den gamle Fritidsgård, Lokalplan 417.

Bestyrelsen har erfaret at Viborg Kommune har solgt området til Boligselskabet Viborg.

Her skal der opføres 20 stk. lejeboliger som de påbegynder i 2018.

Hvordan det kommer til at se ud vides ikke og hvordan der bygges vides ikke, men mon ikke de holder sig til lokalplanen.

 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret til 1500,00 kr. pr medlem.

 

Mvh

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Nørrehede.

 

REFERAT AF Grundeejerforeningen Nørrehede,s

 

Generalforsamling onsdag den 31. januar

 

1.                         Valg af dirigent

 

Søren Rasmussen (Hedevænget 158) valgtes. Som referent valgtes Thomas Johansen (Hedevænget 160)

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Derefter blev det klarlagt, at følgende 15 husstande var til stede: Hedevænget 88, 92, 106, 114, 130, 144, 158, 160, 176, 180 og 200. Fristruphøjvej 198, 200, 240 og 242.

 

2.                         Bestyrelsens beretning

 

Formand Finn Mikkelsen aflagde beretningen og kom bl.a. ind på følgende punkter:

Samarbejdet med Havirs Gartneren om vedligeholdelsen af fællesarealerne har fungeret rigtig godt i 217 og fortsætter.

Også samarbejdet med Viborg Renovation og Kloak Ekspressen om snerydning m.m. fortsætter.

Den lille -p-plads ved Fristruphøjvej 196/198 er blevet renoveret i 2017. Henny fra bestyrelsen har lagt blomsterløg ved samtlige indfaldsveje til grundejerforeningen.

Bestyrelsen påtænker også, at der kan lave større blomsterbede tre forskellige steder i foreningen med f. eks. vilde blomster eller hortensia.

Maling af rækværk, gynger, legetårn på legeplads måtte aflyses i 2017 på grund af det våde vejr. Arbejdet er sat på budgettet for 2018 i stedet.

Arbejdet med renovering af asfalt på cykelstierne er sat i bero, indtil der har været dialog med kommunen om kloakeringsplaner.

Opførelsen af 20 styk lejeboliger på området ved den gamle fritidsgård påbegyndes i 2018.

Endelig foreslog bestyrelsen, at kontingent fastsættes til uændret 1500 kr. pr. medlem.

 

Under debatten blev der spurgt til, om der kan spredes med salt i forbindelse med snerydningen. Finn Mikkelsen oplyste, at alle leverandører, foreningen har kendskab til, alene kører med sand i sprederen.

Der blev fra en af deltagerne udtrykt ærgrelse over, at området ved fritidsgården og dele af naturområdet nedenfor nu bebygges. Det oplystes, at lokalplanen opererer med en max-byggehøjde på 8,5 meter.

 

3.                         Kassererens gennemgang af grundejerforeningens budget

 

Da kassereren ikke kunne være til stede ved generalforsamlingen, fremlagde formand Finn Mikkelsen regnskabet. Det er tidligere omdelt i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Regnskabet udviser et overskud på 33.562 kr.. 17.813 kr. af dette overskud benyttes til renoveringen af stenbedet på Fristruphøjvej, mens de resterende penge lægges til foreningens indestående.

Ud over 73.070 kr. på driftskonto har foreningen 481.295 kr. i indestående på to vejfonde.

Regnskabet blev godkendt.

 

4.                         Forelæggelse og vedtagelse af grundejerforeningens budget for indeværende år, herunder fastlæggelse af kontingent

 

Finn Mikkelsen forelagde budgettet, som opererer med udgifter på i alt 162.300 kr. - heraf de 64.000 kr. til vejfondene - og indtægter på 163.500 kr. Budgettet blev vedtaget, og kontingentet forbliver dermed uændret.

 

5.                         Rettidigt indkomne forslag

 

Der var ingen forslag

 

6.                         Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt med applaus: Finn Mikkelsen, Henny Dyrslund, Inger Libach, Karina Teglgaard Storm og Marianne Bonne.

 

7.                         Valg af suppleanter til bestyrelsen

 

Michael Krykow og Jørgen Kvist blev valgt som henholdsvis første og anden suppleant.

 

8.                         Valg af revisorer og revisorsuppleant

 

Ole Kaels og Niels Jørgen Nielsen blev genvalgt.

Asbjørn Halskov-Sørensen blev valgt som revisorsuppleant.

 

9.                         Eventuelt

 

Fra flere af de fremmødte lød en opfordring til, at hundeejere husker hundeposer og tager hundenes efterladenskaber med hjem.

Der er også fortsat problemer med vildkatte i området, omend der nu er lidt færre, end da problemet var størst. Der er lavet en aftale om, at indfangne vilde katte kan afleveres til Kattens Værn.

En af aftenens deltagere opfordrede til, at flere møder op til generalforsamlingen.

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 04.10.17

Deltager: Finn Mikkelsen, Karina Storm, Henny Jørgensen, Inger Libach og Marianne Bonne

Referent: Marianne Bonne

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 2. Opfølgning på gåture i de grønne områder.
 3. Vinter vedligehold 2017-2018.
 4. Grønne arealer i 2018.
 5. Regnskab 2017.
 6. Budget 2018.
 7. Generalforsamling.
 8. Evt.

 

 

 1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

 

 1. Opfølgning på gåtur i de grønne områder: Diverse træer er klippet pænt til. Forårsløg er indkøbt og sat i jorden.

 

 1. Vinter vedligehold 2017-2018: Kloak Expressen fejer stier, og salter hvis det bliver nødvendigt. Det vil være til samme pris som sidste vinter. Viborg Renovation kontaktes, om de vil tage vejene som vanligt.

 

 1. Grønne arealer 2018: Anlægsgartner Havris fortsætter i 2018 til samme pris som i 2017.

 

 1. Regnskab 2017: Det foreløbige regnskab blev godkendt. Såfremt der ikke kommer en hård vinter, med meget sne her den sidste del af 2017, vil året blive afsluttet med et pænt overskud.

 

 1. Budget 2018: Budgettet blev godkendt. Kontingentet for 2018 forbliver uændret.

 

 1. Generalforsamlingen: Onsdag d. 31. januar 2018 kl. 19.30 afholdes der Generalforsamling. Det foregår i fælleshuset på Hedevænget nr. 166

 

 1. Evt.: Bestyrelsen påtænker, at lave store blomsterbede af en eller anden art. Anlægsgartneren Havris kontaktes for den mest optimale løsning.

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 19.04.17

Deltager: Finn Mikkelsen, Karina Storm, Henny Jørgensen, Inger Libach og Marianne Bonne

Referent: Marianne Bonne

                                        DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen.
 1. Vedligeholdelse legeplads.
 1. Projekt asfalt cykelstier.
 1. Hjemmesiden.
 1. Økonomi. Herunder sammenlægning af to konti. Drift og opsparing.
 1. Evt.

 

 1. Referatet fra Generalforsamlingen blev godkendt.
 1. Vedligeholdelse af legepladsen: Legepladsen trænger til at få alge rens, maling og olie. Der indhentes tilbud fra Anlægsgartneren Havris.
 1. Asfalt på cykelstierne: Colas har givet et tilbud på kr. 285.000,- for opfræsning, stabilisering i siderne og ny belægning. Bestyrelsen har besluttet at udsætte projektet.
 1. Hjemmesiden: Hjemmesiden vil blive opdateret med nye billeder af vores område.
 1. Økonomi: Der mangler stadig at blive indbetalt kontingent fra 6 husstande, disse vil blive rykket indenfor de næste dage. Bestyrelsen har besluttet at sammenlægge de to konti, driftskontoen og opsparingskontoen, til en. Der tages kontakt til banken.
 1. Evt.: Ingenting.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk