Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

 

Grundejerforeningen ”NØRREHEDE”

 

 

v/formand Michael Rykov                                                           Mobil: 61 40 61 40

Fristruphøjvej 218A, 8800 Viborg                                           +  mrykov@hotmail.com

 

BESTYRELSESMØDE

 

Onsdag d. 10-09-19 kl. 19.00

Kent Refsgaard, Fristruphøjvej 194A

 

 

 

 

Referat:

 

 

1. Godkendelse af referat

 

2. Grundejerforeningensområde, svar fra kommunen, der har bekræftet hvor grundejerforeningen har forpligtigelse i forhold til grønne område og veje.

 

3. Aftale for det grønne område - hvilken standard ønsker vi?

Havris Gartneren bruges i dag. Der indhentes tilbud fra 2 andre leverandører, Boligselskabet og OK Nygaard, ud fra de vilkår der er i dag.

Der indhentes tilbud på reetablering af græs på den gamle legeplads samt slåning af naturområde samt udtyndning af træer op til Skaldehøjvej.

Plankeværk ved tidligere legeplads er blevet malet.

 

4. Aftale omkring snerydning - hvilken standard ønsker vi?

Kloak Ekspressen har været brugt indtil nu. Der indhentes tilbud fra 2 andre leverandører, Boligselskabet og OK Nygaard, ud fra de vilkår der er i dag.

Sidste år, er den lille sti i hjørnet ikke blevet fejet hver gang. Der tages fat i Kloak Ekspressen, hvis det sker igen.

 

Det er aftalt, at der hvert år bliver fejet for sand på vejene. Der sendes mail et par dage før fejning, så husk at tilmelde nyhedsbrevet på grundejerforeningens hjemmeside.

 

5. Økonomi

I henhold til vedtægterne, er der lagt 10% oveni i forbindelse med rykker for betaling af kontingent. Der er fortsat 4 husstande, der ikke har betalt.

 

6. Henvendelse omkring træ, der er gået ud

Der indhentes tilbud på at fjerne i alt 3 syge træer i området.

 

 

7. Henvendelse omkring hæk der muligvis er beskadiget af salt

Michael kontakter Kloak Ekspressen

 

8. Generalforsamling

Henny booker Fælleshuset til den 22. januar.

 

9. Evt.

Ingenting

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Michael Rykov

 

 

 

Grundejerforeningen "NØRREHEDE" v/formand Michael Rykov Mobil: 61406140 Fristruphøjvej 218A, 8800 Viborg mrykov@hotmail.com

BESTYRELSESMØDE

24-04-2019 kl. 19.00

Henny Dyrslund Jørgensen, Fristruphøjvej 254

Deltagere: Michael Rykov MR, Henny Dyrslund HD, Kent Refsgaard KF, Lars Sahl Nielsen LN, Karina Storm KS

DAGSORDEN:

1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt

2) Gennemgang af lokalplan

MR har gennemgået grundejerforenings område ifølge Lokalplan 41. A.

3) Fælles arealer

- Fejning af sand

Da der ikke ligger synligt meget sand, er det besluttet, der ikke bruges 3.500 kr. på fejning af området.

- Rundering (Grønne områder og veje)

Bestyrelsen går en runde i grundejerforeningen mandag den 27. maj.

- Forespørgsel fra ny leverandør

MR er blevet kontaktet af anlægsgartner OKNygaard A/S vedrørende vedligeholdelse af grønne områder/snerydning. MR tager kontakt sidst på året i forhold til overslag på priser i 2020, samt beder om referencer fra lokalområdet.

4) Status for legepladsområdet

Der har kun været en tilmelding vedr. legepladsudvalg inden fristen. Bestyrelsen vurderer at der i øjeblikket ikke er interesse for etablering af ny legeplads eller lignende på området for den tidligere legeplads.

Bestyrelsen indhenter tilbud på reetablering af det tidligere område til vedtagelse på generalforsamlingen 2020.

Eksisterende fodboldmål på fællesarealet: det ene mål er knækket. Der er bevilliget ca. 3.000 kr. til nye mål. Det ødelagte mål fjernes fra området.

 

5) Status for økonomi

Der er 7 husstande, der mangler at betale kontingent for 2019.

6) Generalforsamling 2020

Forslag om afholdelse af generalforsamlingen onsdag den 22. januar. HD undersøger med revisorer, om de har mulighed for gennemgang af regnskab i uge 1.

MR er kommet med forslag om ændring af vedtægterne i forhold til afholdelse af generalforsamlingen, således generalforsamlingen kan afholdes senest februar måned.

7) Evt.

Intet

Med venlig hilsen

Michael Rykov

 

Konstituerende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen

21. februar 2019

Referat

 1. Præsentationsrunde
 • Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer
 1. Valg af tillidsposter

Michael Rykov er ny formand
Henny Dyrslund fortsætter som kasserer
Karina Storm fortsætter som sekretær

 1. Fordeling af øvrige poster

Lars Sahl Nielsen er ny webmaster med Kent Refsgaard som backup

 1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

Referat godkendt

 1. Overdragelse fra Finn

Overdragelse fra tidligere formand. Finn gav en orientering til bestyrelsen og overdrog til den nye formand.

 1. Aftale mødedatoer og tidspunkt for 2019
 • Næste møde i bestyrelsen den 24. april kl. 19 ved Henny, Fristruphøjvej 254
 • Møde den 9. oktober kl. 19
 • Julefrokost fredag den 8. november
 • Der tages forbehold for ændringer i datoer og ekstra ad hoc møder.
 1. Evt.
  Der meldes ud til alle medlemmer i forbindelse med uddeling af girokort for kontingent, at hvis der er nogen der interesse i at deltage i arbejdsgruppe for område for tidligere legeplads, kan de kontakte Lars Sahl Nielsen fra bestyrelsen. Der sættes tidsfrist på.

 

Grundejerforeningen Nørrehede

Generalforsamling onsdag den 30. januar 2019

Følgende husstande var mødt frem:
Hedevænget: 88, 90, 92, 98, 108, 110, 126, 130, 142, 144, 146, 148, 152, 158, 160, 168, 174, 176, 180, 184, 188, 194, 196, 200. Fuldmagter: 94, 104, 106, 138, 140, 150, 154, 162, 164, 170, 178, 182, 186, 190, 192, 198, 202
Fristruphøjvej: 184, 190, 194A, 198, 200, 208B, 210, 214, 218B, 222, 240, 242, 268. Fuldmagter: 182, 186, 188, 192A, 192B, 206, 218A, 254, 256.

 1. Valg af dirigent

Søren Rasmussen blev valgt. Thomas Johansen blev valgt som referent.

 1. Bestyrelsens beretning
  Formand Finn Mikkelsen aflagde beretning.

Hovedpunkter:
- Samarbejdet med Havris Gartneren om fællesarealer fortsætter.
- Kloak Ekspressen overtager snerydningsopgaverne.
- Snerydningen har i år været den dyreste i mange år med en samlet udgift på næsten 35.000 kr.
- Arbejdet med boligselskabsbyggeri ved den gamle fritidsgård er gået i gang og forventes afsluttes indenfor et år.
- Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for at reetablere legeplads, da den gamle var i så dårlig stand, at den nødvendigvis måtte fjernes. Foreningen har i den forbindelse haft kontakt til flere ejendomsmæglere, som har givet udtryk for, at boligerne i området uden legeplads vil få længere liggetid inden salg. Uden den nu fjernede legeplads vil børnene skulle krydse trafikerede veje for at kunne nå frem til en legeplads.
Bestyrelsen har også haft kontakt til fagkyndige folk, som har rådet til at finde løsninger for legepladsen, hvor redskaberne er placeret forholdsvis tæt sammen.
Selve redskaberne er ikke super dyre at anskaffe, men der vil også skulle påregnes en del mandetimer til arbejdet.

Hovedpunkter fra debatten:
En deltager fra andelsboligforeningen Pyramiden anmodede om, at snerydningen som tidligere kommer til at omfatte stikvejene ind til de to andelsboligforeninger og ikke kun det asfalterede areal ved Fælleshuset. Ønsket vil blive videregivet til den nye bestyrelse.

En deltager ønskede oprydning i/fjernelse af det tilbageværende ”vildnis” nedenfor stien ved andelsboligerne. Finn Mikkelsen henviste ønsket til den nye bestyrelse, men gjorde opmærksom på, at det hidtil har været et ønske at bevare naturområdet, som nu bliver væsentligt mindre som følge af nybyggeriet.

Beretningen blev godkendt.

 1. Kassererens gennemgang af grundejerforeningens reviderede regnskab

Finn Mikkelsen fremlagde regnskabet i kassererens fravær. Det viser et underskud på 3778,89 kr. Årsagen til at der er brugt flere penge end budgetteret er først og fremmest de større udgifter til snerydning. Her er der brugt næsten 14.000 kr. mere end budgetteret. Foreningens indestående på driftskonto er pr. 31. december 2018 69.176,23 kr. Indestående på vejfonde er pr. samme dato 547.336,01 kr.

Under debatten blev det foreslået at lade regnskabet gå i nul og lade færre penge gå i vejfonden. Men beløbet, som skal gå til vejfonden, er fastlagt som en fast størrelse og må ikke ændres af bestyrelsen, svarede formanden.
Der blev spurgt til, hvorfor der havde været udgifter til vedligehold af den nu fjernede legeplads. Formanden svarede, at det drejer sig om udgifter til at få pladsen ryddet.

Der var kritik af, at der bruges 4500 kr. til en julefrokost for bestyrelsen med ægtefæller. Andre gav udtryk for, at det er en lille og velfortjent kompensation for et stort stykke frivilligt arbejde.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Rettidigt indkomne forslag

A: Ny legeplads – to forslag til en kostpris på hvv. 100.000 kr. og 215.000 kr.
Forslagene blev trukket af bestyrelsen.

Inden de to forslag om genetablering af legepladsen blev trukket, var der mange, som ønskede ordet.
De synspunkter, der kom til udtryk under debatten var blandt andet følgende:
- Legepladsen vil blive brugt af for få børn
- Finansieringen, som den er foreslået, vil betyde, at de nuværende beboere i grundejerforeningen kommer til at betale et uforholdsmæssigt stort beløb på kort tid for at få legepladsen.
- Måske kunne der findes støtte hos fonde, hos kommunen eller samarbejdes med Boligselskabet Viborg om legeplads
- Området kunne bruges til mere end legeredskaber – fx petanquebane, shelter, multi-bane eller balance-redskaber i lav højde.
- Området kan eventuelt flyttes til et andet areal på grundejerforeningens område.
- Det bør undersøges, hvad der koster at få ført tilsyn med en ny legeplads i de kommende år.
- Pengene til en legeplads bør tages af vejfonden.

Nogle talte også for etablering af legeplads, men efter debatten valgte bestyrelsen at trække forslaget. I stedet blev det foreslået at nedsætte et udvalg, der skal arbejde videre med sagen i et år (forslag B).

B: Der nedsættes et udvalg, som skal arbejde videre med planer for legeplads-området. Udvalget fremlægger resultatet af sit arbejde på næste generalforsamling.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Inden forslaget blev vedtaget, blev det bl.a. debatteret, hvorvidt der burde findes frivillige til udvalget, inden det blev vedtaget at nedsætte det. Dirigenten mente dog, at det ville være i strid med sædvanlig praksis.

 1. Forelæggelse og vedtagelse af grundejerforeningens budget for indeværende år, herunder fastlæggelse af kontingent

Finn Mikkelsen forelagde budgettet. Der budgetteres med indtægter på 174.400 kr. og udgifter på 171.000 kr. Altså et overskud på 3400 kr. Kontingentet pr. husstand blev foreslået sat op med 100 kr. til 1600 kr. pr. husstand.
Forslaget blev godkendt.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Kent Refsgaard og Lars Sahl Nielsen blev nyvalgt til bestyrelsen. De erstatter Finn Mikkelsen og Inger Libach, som ikke ønskede genvalg.
  Karin Teglgaard Storm, Henny Dyrslund Jørgensen og Michael Rykov blev genvalgt til bestyrelsen.
 2. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  Jørgen Kvist blev valgt som 1. suppleant. Heidi Refsgaard blev valgt som 2. suppleant.
 3. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Som revisorer blev Niels Aakjær og Hanne Qvist valgt. De afløser Ole Kaels og Niels Jørgen Nielsen. Revisorsuppleant blev Kim Stadsvold.
 4. Eventuelt
  Bestyrelsen og ikke mindst de afgående bestyrelsesmedlemmer blev takket for deres indsats.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk