Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

 

Refereat for bestyrelsesmøde 9-09-2021 kl. 17.00


Dagsorden og referat
Deltagere: Michael, Henny, Inger og Kim. Afbud fra Kent.

1) Siden sidst
Intet

2) Status for økonomi v/Henny
Budget overholdt

3) Grønne områder
Fortsætter vi med gartneren
o Vi vælger samme gartner
Beplantning i stedet for birketræerne
o Vil blive plantet i efteråret (og når vejret passer).
Allé træerne
o Vurderes nærmere inden supplering. Dette pga. mistanke om mergellag nogle af stederne.
Det nyplantede område mod Skaldehøjvej
o Det vil blive slået snart og komme til at indgå i den fremtidige vedligehold.
Den gamle legeplads
o Vi gør ikke noget indtil videre.
Dræn ved sti syd for Pyramiden og Houlkær II.
o Michael vil rykke kommunen.

4) Fjernvarme - Status på mødet 29-6-2021
Et godt møde – informativt. 46 positive tilkendegivelse siden mødet til fjernvarme. Dvs. fjernvarmens forudsætning for at gå videre i processen er til stede. Bestyrelsen vil nu kontakte fjernvarmen for et møde inden årsskiftet.

5) Snerydning
- Vi fortsætter med Kloakekspressen.

6) Mødedatoer, generalforsamling og julefrokost
- Generalforsamling bliver 9-2-2022, kl. 19.00 i Fælleshuset på Hedevænget 166
o Henny sørger for revidering af regnskab til bestyrelsesmødet 14-1-2022 samt budgetforslag for 2022 som sendes i udkast til bestyrelsen forud for mødet 14-1-2022.
- Næste bestyrelsesmøde 14-1-2022

7) Evt.
- Intet

8) Godkendelse af referat fra mødet d.d.
- Godkendt

Gassen udfases i 2020 – Hvad gør vi?

Kort referat fra fællesmødet d 29/6-21 kl 19.00

Direktør Morten Abildgaard fra Viborg Fjernvarme gav følgende oplysninger på vores muligheder i grundejerforeningen Nørrehede.

 • Der skal være 45% tilkendegivelser med ”ja tak” for at de vil arbejde videre med sagen
 • Gå på hjemmesiden: www.slipgassen.dk for at tilkendegive ”ja tak”  og ønsker I ikke at være med vil de også gerne have den tilbagemelding på hjemmesiden med et” nej tak”
 • En tilkendegivelse er IKKE en bindende aftale
 • Aftalen er først bindende når I skriver under på en tilslutningsaftale

Prisen for at få naturgassen afkoblet:

 • Afkoblingsgebyr på naturgassen er pt på ca 8000,- pr husstand, men bliver det aktuelt at 45 % tilmelder sig ,vil Fjernvarme Viborg gerne forhandle med Naturgas om en billigere pris, og så vil Fjernvarme Viborg koble det fra ved tilslutning til fjernvarme
 • Der kan søges om tilskud via kommunen til afkoblingsgebyret
 • Det er muligt at bruge håndværkerfradrag på pt 2-3000,- pr husstand

Tilslutning til Fjernvarme:

 • Rækkehuse 15000,- pr husstand
 • Parcelhuse 25000,- pr husstand
 • Tilslutningsgebyret dækker nedgravning af stikledning i vejen og tildækning igen
 • Stikledning føres ind til de huse som vil tilkobles
 • Vejen repareres i det omfang det er opbrudt
 • Indkørsel/ have re-etableres pænt og ordentligt
 • Hvis man har et gammelt naturgas anlæg og under skriver en tilslutningsaftale, så vil Viborg Fjernvarme tilbyde en kollektiv forsikringsordning på reservedele , så man ikke står uden varme lige pludselig ,hvis uheldet er ude og naturgas anlægget går i stykker inden fjernvarmen er koblet på.

Pris for anlæg:

 • Et anlæg koster som engangsbeløb ca 25-30.000,- pr hustand
 • Det er muligt at leje et anlæg for 199,- pr mdr, som inkluderer eftersyn hvert andet år
 • Hvis man sælger sit hus kan nye ejere overtage lejen, eller du kan som sælger indfri anlægget.

Hvad er ikke med i prisen:

 • Reparation og maling af evt. tapet indenfor
 • Der kan være en ekstra udgift til smedearbejdet på gennemsnitlig 1100,- pr hustand, alt efter hvor anlægget er placeret ol.
 • I kan finde yderligere information på www.slipgassen.dk

Referat af generalforsamling onsdag den 9. juni 2021
i fælleshuset Hedevænget 166

Følgende husstande var mødt frem til generalforsamlingen:
Hedevænget 130, 140, 142, 144, 160, 180, 188.
Fristruphøjvej 194A, 214, 218A, 254.

 

 1. Valg af dirigent
  Michael Rykov blev valgt som dirigent. Thomas Johansen blev valgt som referent

Michael Rykov gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen som følge af corona, blev afviklet senere end den skal ifølge vedtægterne (force majeure). Det var der ingen indsigelser imod.

 1. Bestyrelsens beretning
  Michael Rykov aflagde en kort mundtlige beretning. En skriftlig beretning er tidligere blevet omdelt til alle husstande i foreningen.

I den mundtlige beretning fortalte Michael Rykov om arbejdet med krat-området mellem andelsboligforeningen Pyramiden og Skaldehøjvej. Han erkendte, at det havde været en udfordrende opgave og svært at gøre alle tilfredse. Samarbejdet med anlægsgartneren, som gerne ville tænke området 5-6 år frem i tiden, gjorde det vanskeligt samtidig at bevare et område med en del eksisterende beplantning. Formanden gav udtryk for, at det vil blive et rigtig godt naturområde. Han tilføjede, at der til efteråret plantes i det område, hvor birketræer stod. Samtidig skal der etableres to stier i området, og der vil blive taget hensyn til biodiversiteten, i og med, at der kun vil blive slået græs i det omfang, det er nødvendigt for at holde pil væk. Samtidig vil der som et forsøg blive lavet områder med højt græs.

I den mundtlige beretning var formanden også inde på, at de negative renter betyder, at en lille del af foreningens bankbeholdning bliver ædt op hvert år. Foreningens medlemmer er meget velkomne til at komme med forslag til, hvordan disse omkostninger kan undgås.

Under debatten blev bestyrelsen blandt andet spurgt til fremtiden for det grønne område, hvor birketræerne stod. Her vil der blandt andet blive plantet et hjertetræ, eg og buske – en lavere beplantning med mere tyngde i bunden.

Bestyrelsens beretning blev godkendt

 1. Kassererens gennemgang af grundejerforeningens reviderede regnskab
  Kasserer Henny Dyrslund Jørgensen fremlagde det reviderede regnskab, der tidligere er blevet omdelt til alle husstande. Det viser et overskud på 19.200 kr., efter at der er sat 64.000 kr. af til vejfonden. Der har blandt andet været færre udgifter til snerydning, forskønnelse af grønne områder og uforudsete udgifter i forhold til budgettet. I alt har der været indtægter på 175.780 kr. (kontingent inkl. Gebyr) og udgifter på 92.510 kr. i 2020.

Regnskabet blev godkendt

 1. Forelæggelse og vedtagelse af grundejerforeningens budget for indeværende år – herunder fastlæggelse af kontingent
  Kasserer Henny Dyrslund Jørgensen fremlagde budgettet, som tidligere er blevet omdelt til alle husstande. Kontingentet fortsætter uændret på 1600 kr. i 2021. Budgettet er også stort set uændret i forhold til 2020. Der er igen sat 30.000 kr. af til forskønnelse af grønne områder, idet der i 2020 kun blev brugt ca. 12.000 kr. til forskønnelsen. Samtidig er der sat et større beløb (6000 kr.) af til gebyrer og negative renter. Samlet set forventes der indtægter på 174.400 kr. og udgifter på 143.075 kr. Det giver et forventet overskud på 31.325 før hensættelse til vejfond på 64.000 kr.

Budgettet blev godkendt

 1. Rettidigt indkomne forslag
  Der var ingen indkomne forslag
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Samtlige bestyrelsesmedlemmer var på valg, og alle modtog genvalg. Det vil sige, at bestyrelsen fortsat består af Michael Rykov, Kim Stadsvold, Kent Refsgaard, Henny Dyrslund Jørgensen og Inger Libach.
 3. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  Niels Aakjær blev valgt som 1. suppleant, Heidi Refsgaard som 2. suppleant
 4. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  Hanne Kvist og Niels Aakjær blev valgt som revisorer. Thomas Johansen blev valgt som revisorsuppleant

Eventuelt
Deltagerne drøftede den igangværende kampagne for at få flere til at melde sig som fjernvarmeaftagere. Der var enighed om, at grundejerforeningen tager kontakt til Viborg Varme og aftale et fællesmøde om sagen - med henblik på en mulig fælles indstilling. Der blev gjort opmærksom på, at andelsboligforeningerne i området p.g.a egne regler og vedtægter muligvis ikke kan være en del af en evt. fælles udmelding fra grundejerforeningen.

 

Møde 15-4-2021 i Grundejerforeningen Nørrehede Afholdt hos Michael, Fristruphøjvej 218A

Deltagere: Henny, Inger, Kent, Michael og Kim

 1. Tilbud fra Havris på plantning i ”krattet” med blev accepteret. Tilbud lød på 10.570 kr. Skitse for naturstier til at dele plantegrupperne udarbejdes og husstandsomdeles til orientering (Michael laver materiale og Inger omdeler). Arbejdet vil blive udført hurtigst muligt her i foråret.

 2. Beplantning på græsarealet hvor de høje birketræer blev fjernet udføres først i efteråret 2021

 3. Under forbehold for Covid-19 regler for forsamling m.v. forventer vi den udsatte generalforsamling

  afholdes

  Onsdag den 9. juni 2021, kl. 19 i Fælleshuset på Hedevænget 166

 4. Eventuelt – Intet

REFERAT FRA

BESTYRELSESMØDE

03-02-2020 kl. 16.30

holdt hos Michael Rykov, Fristruphøjvej 218A

Dagsorden og referat

1) Siden sidst

Der henvises til det vedlagte informationsbrev

2) Status for økonomi v/Henny

- Regnskab 2020 var godkendt hos revisor

- Budgetforslag for 2021 blev godkendt af bestyrelsen med enkelt justering. Justeret budgetforslag omdeles sammen med regnskab for 2020.

3) Informationsbrev

- Michael indarbejder forslag til justeringer inden omdeling – Inger påtog sig omdelingen

4) Møde med gartner første uge i marts

- Mødet og besigtigelse forventes afholdt et tidspunkt i uge 9. I mødet vil repr. fra boligforeningen  ved tidligere Fritidsgård også deltage.

5) Generalforsamling

- Covid-19 situation og tilhørende regler og anbefalinger skal selvfølgelig efterleves. Derfor vil indkaldelse m.v. følge så snart vi har god sikkerhed for, at vi kan afholde generalforsamlingen på den dato vi indkalder til.

6) Evt.

- Da mødet blev holdt udendørs på Michaels terrasse (dog under halvtag) – men i ca. minus 1-2 gr. Ja så var der ikke punkter under eventuelt 😊

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk