Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

Grundejerforeningen Nørrehede

Referat – Bestyrelsesmøde onsdag d. 01.06.2022


Deltagere: Michael, Niels, Flemming, Henny 
Afbud: Birthe

Referat.

1. Siden sidst.
- Fjernvarme- møde til jurisk bindende underskrift- bliver nok efter Sommerferie. Michael følger op på dette
beslutte at sende nyhed info ud til medlemmer.

2. Status for økonomi v/Henny
Der 8 medlemmer der ikke betalt kontigent d.d.
Flemming laver en ny skabelon til rykkerbrev, som ikke kan overses.
- Skift af bank-afventer
- Investering i obligationer- afventer
- Betalingsservice – ud sat til næste år, oprettelses proces er i gang

3. Grønne områder og veje
- Nyt gartneren- Han kigger se om rette nogen af træerne op i nye grønne område – afventer pris på dette.
- Nyt fra Boligselskabet.
- De retter henvendelse til efterår, fordi ønsker beskæring af træ det grønne område. Boligselskab fjerne de gamle afskårede gren fra sidste år.
- Tilbud på slidlag- . Flenning prøver indhenter tilbud hos colas, Ncc, og Aaslef .

4. IT
- Evt. ny hjemmeside.( nuværende er lidt oldschool)
- Kigger på ny muligheder. Simpel.com til ca. 40,- kr pr måned.

 

 

Grundejerforeningen Nørrehede

Referat – Bestyrelsesmøde onsdag d. 23.02.2022


Deltagere: Michael, Niels, Flemming, Henny og Birthe (alle)

Historik omkring lokalområde og boligselskabet, stisystem, kratrydning, samt fremtidig beplantning v/Michael.

1. Siden sidst
Referat fra Generalforsamlingen godkendt.
Drøftelse af suppleanter – De skal spørges om de ønsker at deltage på bestyrelsesmøder.

2. Økonomi
SparNord + evt. en alternativ bank, eller skifte til en anden sikker bank skal undersøges vedr. pris!
Investering i obligationer (strafrente i bank vs. evt. kurstab) undersøges samt evt. andre omkostninger.
Hvert nyt bestyrelsesmedlem for tilsendt link fra banken vedr. legitimation.
Betalingsservice vedr. oprettelse til kontingentbetaling, ca. 10 kr. pr. opkrævning pr. år i adm. omkostninger – Henny & Flemming laver skabelon.

3. Grønne områder og veje
Set på området v. tidligere birketræer.
Tilbud på slidlag på vejene – indhentes tilbud fra Colas og NCC – Michael & Flemming indhenter tilbud for vurdering om vejfont-indbetalinger skal tilpasses.

4. Grønne områder i Houlkær
Initiativgruppe for grønne områder i Houlkær mødes d. 9.3.2022 (se Houlkær Nyt) – Henny vil deltage

5. Snerydning
Møde med andelsboligforeningerne (Jan & Thomas) på onsdag d. 2.3.2022 vedr. snerydningen fremover.

6. Hjemmeside + Fællesmail
Overdrages til Flemming ved først kommende lejlighed

7. Godkendelse af referat
Dette referat gennemlæst med bestyrelsen og godkendes af alle.
Næste bestyrelsesmøde aftales til d. 20. april kl. 16.30 hos Flemming (Fristruphøjvej 212).

 

 

Grundejerforeningen Nørrehede

referat af ordinær generalforsamling onsdag den 9. februar

Deltagere:
Beboere fra Hedevænget nr. 106, 114, 126, 130, 144, 154, 158, 160, 180, 188
Beboere fra Fristruphøjvej nr. 190, 212, 214, 218 A, 218 B, 222, 232, 242, 254

 

1. Valg af dirigent
Michael Rykov blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt 17. januar og dermed rettidigt.

2. Bestyrelsens beretning
Formand Michael Rykov aflagde beretningen. Han kom blandt andet ind på følgende:
Fjernvarme i stedet for naturgas: Viborg Varme er klar til at modtage juridisk bindende underskrifter, så snart byrådet har godkendt, at området overgår til fjernvarme. Der er mulighed for at leje et brugt gasfyr, indtil fjernvarme-skiftet, hvis det gamle fyr ikke kan holde så længe. Hver enkelt husejer/andelsboligforening skal skrive under på bindende aftale med Viborg Varme for at skifte til fjernvarme og for at kunne leje et brugt gasfyr.

Snerydning: Der har været problemer med kvaliteten af snerydningen denne vinter. Bestyrelsen vil tage kontakt til udbyderen og drøfte bedre rydning og mere hensigtsmæssig placering af snebunker.

Beplantning: Der blev tyndet mere end aftalt i »krat«-området ved stien og de nye boliger på grund af nogle misforståelser. Nu handler det om genplantning. Der skal være noget for dyrene - og for øjnene. Derfor er der blandt andet plantet vildæbler og hyacinter. Bestyrelsen vil få tilset området over mod skolen, hvor træer hælder kraftigt efter stormen. I området, hvor birketræerne stod, vil der også blive plantet i år - der skal plantes hassel, et egetræ og et hjertetræ.

Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens gennemgang af grundejerforeningens reviderede regnskab
Kasserer Henny Dyrslund gennemgik regnskabet, som viser et overskud på 72.923 kr. før hensættelser til vejfond. Regnskabet er blevet omdelt i forbindelse med generalforsamlingsindkaldelsen.
Gennemgangen af regnskabet viste, at der var brugt ca. 42.000 kr. mindre end budgetteret i 2021. Det skyldes bl.a. udskydelse af beplantning af grønt område og aflysning af julefrokost samt ingen uforudsete udgifter.
Under debatten drøftede deltagerne blandt andet muligheden for at mindske udgiften til renter og gebyrer (ca. 10.000 kr. i 2021). Bestyrelsen vil efterfølgende undersøge et forslag om at investere i obligationer. Bestyrelsens blev også bedt om at vurdere, om rykkergebyrerne er store nok. Krav om brug af betalingsservice vil bestyrelsen også vurdere.

Vejfondens størrelse blev ligeledes drøftet. Deltagere på mødet gav udtryk for bekymring over, at den - med de stigende asfaltpriser in mente - måske ikke er stor nok. Bestyrelsen vil nu undersøge med fagpersoner, om der skal sættes flere penge af. Det blev også foreslået at flytte penge fra driftskontoen over i Vejfonden, så de er bundet til formålet her.

Formand Michael Rykov gjorde opmærksom på, at man måske vil kunne bruge pengene mere effektivt ved at få udført asfaltarbejde i forbindelse med overgang til fjernvarme, da Viborg Varme i forvejen skal reetablere det, som de graver op.

Regnskabet blev godkendt.  

4. Forelæggelse og vedtagelse af grundejerforeningens budget for indeværende år - herunder fastlæggelse af kontingent
Kasserer Henny Dyrslund forelagde budgettet, som er lavet udfra et uændret kontingent. Budgettet blev omdelt i forbindelse med generalforsamlingsindkaldelsen. Der budgetteres med et overskud på 33.400 kr. før henlæggelse af 64.000 kr. til vejfond. I det omdelte budget er udgiften til julefrokost fejlagtigt blevet talt med to gange.

Budgettet blev godkendt

5. Rettidigt indkomne forslag
Der var indkommet ét forslag til generalforsamlingen. Det havde følgende ordlyd:

Bestyrelsen for AB Pyramiden foreslår, at snerydning og glatførebekæmpelse genoptages i samme omfang som tidligere, fra parkeringspladsen ved Fælleshuset til de to tørreskure. Vi begrunder forslaget med følgende:

  • Det nævnte område har været omfattet af Nørrehedes snerydningsordning i de sidste 20 år.
  • Nørrehedes vedtægter understøtter ikke en forskelsbehandling af grundejerforeningens betalende medlemmer ift. snerydning og anden ren- og vedligeholdelse.
  • Pyramiden betaler ikke 1600 kr./år, som for en parcelhusmatrikel, men betaler 32.000 kr. for vores matrikel med 20 boliger.
  • Vejstykket til de to tørreskure er ca. 100 meter langt i alt. Vejstykket er befæstet til tunge køretøjer - renovation, redningsbiler og lign. Vejstykket er flisebelagt og ikke asfalteret af hensyn til fællesarealets brug og udseende.

Efter en debat om bl.a. matrikler, kontingentregler og redningsveje blev forslaget vedtaget med stor majoritet.
Det blev samtidig vedtaget at tilbyde andelsboligforeningen Houlkær 2 samme snerydningsordning.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Nyvalgt til bestyrelsen blev Flemming Meineche, Niels Aakjær og Birthe Folman. Inger Libach, Kim Stadsvold og Kent Refsgaard ønskede ikke genvalg.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Else Morild blev valgt til førstesuppleant. Thomas Johansen blev valgt til andensuppleant

8. Valg af revisorer

Ole Kaels og Hanne Kvist blev valgt

9. Eventuelt

Hjemmesiden blev bragt op. Den er billig (500 kr. om året) og informativ, men kunne godt trænge til et løft. Det nyvalgte bestyrelsesmedlem Flemming Meineche lovede at påtage sig opgaven som »webmaster«.
Referent: Thomas Johansen

Bestyrelsen har efterfølgende konstitureret sig som følgende:
Formand: Michael Rykov
Kasser: Henny Dyrslund Jørgensen
Sekretær: Birthe Folmann
Best.medlem: Niels Nørgaard Aakjær
Webmaster: Flemming Lynge Meineche
Suppleant: Thomas Johansen
Suppleant: Else Morrild

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk