Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

Generalforsamling i Grundejerforeningen Nørrehede
mandag den 6. februar 2023 i Fælleshuset, Hedevænget 166

Fremmødte:
Hedevænget: 106, 88, 144, 140, 148, 160, 190, 196, 178, 184, 176, 200, 174, 180, 126, 154, 114, 194, 130, 108. Fuldmagt: 182, 168, 188, 192, 142, 202, 198.

Fristruphøjvej: 208A, 192B, 190, 214, 218A, 254, 212, 232, 240, 238. I alt 37 husstande

 1. Valg af dirigent

Ole Kaels blev valgt som dirigent.

Thomas Johansen blev valgt som referent.
Formanden oplyste, at de medlemmer, som bor i de to andelsboligforeningen, ved en beklagelig fejl har fået indkaldelsen til generalforsamlingen nogle dage for sent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen herefter ikke i det hele er indvarslet i overensstemmelse med vedtægternes frist på 14 dage. Da overskridelsen var beskeden, og da der ikke var oplysninger om, at nogen af den grund ikke havde mulighed for at være til stede, besluttede dirigenten med forsamlingens tilslutning at gennemføre generalforsam-lingen i overensstemmelse med vedtægterne.

 

 1. Bestyrelsens beretning

Formand Michael Rykow aflagde beretningen. En skriftlige udgave er omdelt.
Formanden var bl.a. inde på følgende: Langt de fleste har sagt ja til fjernvarme. Behov for kontingentstigning bl.a. på grund af stigende vintervedligeholds-priser og ikke mindst kommende asfalteringsarbejder – arbejder som kan blive fremrykket, hvis det viser sig økonomisk fordelagtigt i forbindelse med fjernvarmeudrulningen.
Andre emner i beretningen: Forbedret hjemmeside er på vej. Slut med negative renter til gavn for foreningens indestående. Allétræerne har det ikke for godt.
Beretningen blev godkendt.

 

 1. Kassererens gennemgang af grundejerforeningens reviderede regnskab

Kasserer Henny Dyrslund fremlagde regnskabet for 2022. Regnskabet, som er omdelt til beboerne, viser indtægter på 178.400 kr. og udgifter på 142.564 kr. Da der samtidig hensættes 64.000 kr. til vejfonden er årets resultat dog et minus på 28.163 kr. Foreningens indestående er pr. 31. december 2022 172.225 kr. på driftskonto og 718.232 på vejfondene.
Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Forelæggelse og vedtagelse af grundejerforeningens budget for indeværende år herunder fastlæggelse af kontingent

Der budgetteres med indtægter på 201.650 kr. En stigning på ca. 23.000 kr. i forhold til indtægter i 2022 grundet foreslået forhøjelse af kontingent. Der budgetteres med let faldende udgifter – 135.800 kr. mod et forbrug på 142.563 kr. i 2022. Snerydning af veje og stier er dog sat til at stige til i alt 50.000 kr. I 2022 var der budgetteret med 35.000.

Budgetforslaget indebærer en kontingentstigning fra 1600 kr. til 1850 kr. pr. husstand.
Efter en længere debat blev budgetforslaget vedtaget med 19 stemmer mod 18. En omtælling viste dog 19 stemmer mod 17.

Modstandere af budgetforhøjelsen fandt det bl.a. svært at stemme for større udgifter til snerydning, når rydningen efter manges opfattelse ikke har fungeret godt i 2022. Især har der været problemer med rydningen i andelsboligforeningernes område. Bestyrelsen lovede at følge snerydningens kvalitet tæt, og der blev opfordret til, at man gør bestyrelsen opmærksom på, hvis snerydningen er mangelfuld. Det kan bl.a. ske via hjemmesiden.
Stigende priser på asfaltering blev også drøftet. Bestyrelsen blev opfordret til at indhente priser fra andre end Colas.

 

 1. Rettidig indkomne forslag
  Der var ingen forslag under dette punkt

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Peter Nygaard blev nyvalgt til bestyrelsen. Ud træder den hidtidige kasserer Henny Dyrslund, som efterfølgende blev takket for 12 års indsats.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

              Michael Rykov, Fristruphøjvej 218A, formand

             Niels Aakjær, Fristruphøjvej 214, kasserer

             Flemming Meineche, Fristruphøjvej, 212, webmaster

             Peter Nygaard, Hedevænget 190

             Birthe Folmann, Hedevænget 154, sekretær
 

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Thomas Johansen, Hedevænget 160,  og Bjørn Wistisen, Hedevænget 178, blev valgt.
 

 1. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  Hanne Kvist og Ole Kaels blev valgt som revisorer. Helle Rødbro blev valgt som revisorsuppleant.

   
 2. Eventuelt

Under dette punkt drøftedes bl.a. trafiksikkerheden i området. Flere beboere mener, at der køres for stærkt i området ved skolen. Der var opbakning til, at bestyrelsen retter henvendelse til kommunen og/eller politiet for at tilkendegive behovet for fartsænkende foranstaltninger - fx bump eller lignende - og fartkontroller i området. Det blev også nævnt, at der ligeledes bliver kørt for stærkt på områdets mindre veje - til fare for børn og dyr.
Kontingentopkrævning via Betalingsservice blev drøftet. Det bliver en for dyr løsning for foreningen, konklude

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk