Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

                                                           

 BESTYRELSESMØDE

18-08-2020 kl. 17.00

Kent Refsgaard, Fristruphøjvej 194A

 

Referat 

 

Fremødte: Michael Rykov, Inger Libach, Henny Jørgensen og Kent Refsgaard.

Afbud: Kim Stadsvold

Referent: Heidi Refsgaard

 

1.Siden sidst

Michael får i nærmeste fremtid talt (Søren)Pyramidens Andelsforeningens næstformand, så der bliver koordineret, hvem der tager kontakt til boligforeningen. 

 

Kommunen sørger for at ordne drænet overmod andelsforeningen og langs stien over mod skolen, og de klipper hækken ved legepladsen.

 

Michael er i dialog med kommunen omkring stien mellem nybyggeriet af boligselskabet og vedligeholdelse af stien over mod gymnasiet.

 

2.Status for økonomi v/Henny

 

Stadig få mangler at betale kontingent, og Henny afventer lige ca. 2 ugers tid inden der tages kontakt til de involverede.

 

Konto ved Nordea koster 1000,- pr. år for at have 2 til at godkende transaktioner på kontoen.

 

Budget ser fint ud, og vi forventer at holdes det i år.

 

3.Grønne område:

 

-Valg af beplantning: 

Der hentes tilbud hjem fra gartner, og der forventes af der plantes 3 træer og nogle buske i stedet for birketræerne.

- Prioritering i beplantningen:  

De ”ikke sunde” træer og ukrudt ved det naturlige områder bliver slået, så et tager sig pænt ud i området.

Og gartner kommer med et forslag til hvordan vi kan bibeholde det som et naturligt område med nogle andre træer og noget der kan holde brændeælder væk fra området. Og på den måde skabes der gode betingelser for insekt og dyreliv.

 

4. Næste bestyrelsesmøde er fastsat til 17/11-20

 

5. Referat er godkendt

6.Evt.

Kent har opdateret hjemmesiden, så kontaktoplysninger osv. skulle passe nu.

 

På bestyrelsens vegne

Michael Rykov

BESTYRELSESMØDE

19-05-2020 kl. 19.00

Afholdt hos Inger Libach, Hedevænget 130

 

DAGSORDEN OG REFERAT

Referat i kursiv

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
  Referat fra generalforsamlingen blev godkendt
 2. Kørsel på cykelsti

Det er set, at der køres for stærkt på cykelstien mellem Fristruphøjvej og Hedevænget. Det blev aftalt, at Michael i et nyhedsbrev gør opmærksom på, at der kun må køres på cykelstien, når det er strengt nødvendigt og at kørsel skal foregå med meget lav hastighed. Laves der hjulspor i græsset, så skal dette udbedres.

 1. Siden sidst

Fristruphøjvej 260A har fået tilladelse til at fjerne en pullert, der står foran deres indkørsel for egen regning. Den opbevares i skur hos AB Pyramiden.

Michael har besvaret en del henvendelser vedr. hække, hegn, græsslåning m.v.

 1. Status for økonomi v/Henny
 • Skift af bank – Er nu ved at være overstået - og det ikke uden et papir-vælde med underskrifter.
 • Har vi stadig 30.000kr. til de grønne områder

Ja der er fortsat midlerne til de grønne områder.

 • Der mangler stadig de sidste indbetalinger af kontingentet fra enkelte grundejere.
 1. Grønne områder
 • Gennemgang af tilbud Det indkomne tilbud skal suppleres med forslag og tilbud til erstatning med nye beplantning/træer som skal bestå af variable træer buske som kun får minimal højde. Kim kontakter tilbudsgiver og anmoder om bekræftelse på tilbud. 

Michael forventer at opstamme træer langs cykelstier, der er ved at blive til buske i stedet.

 • Prioritering af opgaver

Arealer jf. generalforsamlingsbeslutningerne m.v. Det blev aftalt, at vi fjerner træerne snarrest muligt og planter nyt til efteråret, så der ikke skal vandes henover sommeren. Ny beplantning aftales på næste bestyrelsesmøde.

 1. Vedtægter
 • Michael vil kontakte Søren for at komme med forslag til justeringer

 

 1. Evt.
 • Møder
  • 18-8-2020 vedr. primært beplantningerne
  • 6-11-2020 kl. 18.00 Møde og Julefrokost hos Henny
  • 17-11-2020 forberedelse af generalforsamling i 2021 m.v.

 

Med venlig hilsen

Kim Stadsvold, Referent

Referat for generalforsamling 2020

 

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 22. januar 2020 i fælleshuset Hedevænget 166

 

Til stede var medlemmer af følgende husstande (20):

Hedevænget: 88, 98, 106, 114, 130, 140, 142, 144, 158, 160, 178, 180
Fristruphøjvej: 194A, 198, 214, 218A, 234, 240, 242, 254

 

1. Valg af dirigent

Søren Rasmussen blev valgt.

 

2. Bestyrelsens beretning

Formand Mikael Rykov aflagde beretning. Han fortalte om, hvordan vejen fra en post som andensuppleant til formandsposten havde været kort på grund af en periode med udskiftning i bestyrelsen.

I beretningen kom Mikael Rykov blev blandt ind på følgende:

Rydning af legepladsen: Her er bestyrelsen ikke gået videre med nye planer for området, da kun én meldte sig til nedsættelse af et eventuelt legepladsudvalg.

Fejning af sand: Formanden gjorde opmærksom på, at fejning af sand på veje og stier blev indstillet af bestyrelsen. Der har dog vist sig at være brug for fejningen, som derfor er blevet genoptaget.

De grønne områder: Der er indkøbt fodboldmål til erstatning for de gamle. Rækværk ved legeplads vil blive malet. Bestyrelsen har testet prisen på områdets vedligeholdelse hos andre leverandører og fundet den rimelig. Det samme gælder prisen for vinterarbejde (snerydning).

Nyhedsbreve: Bestyrelsen vil forsøge at opprioritere disse.

Nye naboer på vej: Der er lovet genplanting i et mindre område, hvor nogle af grundejerforeningens træer er blevet fældet. Sti op til gymnasiet er lige genåbnet.

Bank: Minus-gebyrer på indestående gør, at bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at skifte bank.

Formanden afsluttede med at takke de medlemmer, som nu forlader bestyrelsen, for deres arbejdsindsats.

 

Beretningen blev godkendt.

 

3. Kassererens gennemgang af grundejerforeningens reviderede regnskab

Regnskabet, som blev omdelt sammen med dagsordenen, blev fremlagt af kasserer Henny Dyrslund Jørgensen. Det viser et overskud på 21.115 kr. efter hensættelse til vejfond. Udgifterne blev på 91.105,39 kr. Det er 15.000 kr. mindre end budgetteret. Indtægterne blev på 176.220 kr. mod budgetteret 174.400 kr. Stigningen skyldes, at der er lagt gebyr ved for sen indbetaling, oplyste kasserer Heidi Refsgaard.

Der er nu et indestående på 92.341 kr. på driftskontoen samt ca. 609.000 kr. i vejfondene.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 

4. Forelæggelse og vedtagelse af grundejerforeningens budget for indeværende år, herunder fastlæggelse af kontingent

Der var lavet to budgetforslag - begge med uændret kontingent. Da et forslag fra bestyrelsen (se punkt 5), om at bruge 30.000 kr. ekstra på de grønne områder, fik opbakning, blev det budgetforslag, som indeholdt denne udgift, vedtaget af forsamlingen. Det betyder, at der i 2020 kalkuleres med et underskud på 29.175 kr., som tages fra kassebeholdningen. I budgettet er der i øvrigt kun små ændringer i forhold til 2019 - herunder en mindre stigning i betalingen for vedligehold af grønne områder (1375 kr.)

 

5. Rettidigt indkomne forslag

A. Forslag fra bestyrelsen - ændring af paragraf fire i vedtægterne:

Bestyrelsen foreslår at ændre paragraf 4 i vedtægterne, så generalforsamlingen senest skal afholdes i februar måned. Begrundelsen er, at det vil give større fleksiblitet i forhold til dato for generalforsamlingen, der i dag ligger tæt på tidspunktet for revision af regnskabet.

Nuværende tekst i vedtægterne: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.

Ønskes ændret til: Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest i februar måned.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

B. Forslag fra bestyrelsen - forbedring af de grønne områder:

Bestyrelsen foreslår at bruge op til 30.000 kr. på de grønne områder, desuden har vi fået henvendelser fra nogle medlemmer. På baggrund af dette foreslår bestyrelsen at bruge op til 30.000 kr. på at få de grønne områder forbedret.

Vi har enten selv konstateret dette eller fået henvendelse omkring disse i 2019:
Der mangler træer på Hedevænget og k
rattet ud til Skaldehøjvej og op til de nye naboer trænger til en kærlig hånd, da det er noget tilgroet i dag. Det er nød til at se ud til, at det hører til vores område, især nu hvor vi har fået nye naboer.
Der skal jord på det tidligere legepladsområde og plantes græs.

Desuden skal der ses på birketræerne på fællesarealet op mod de nye naboer, hvor der har været klaget over, at frøene fra disse flyver ind på lofterne i husene på Fristruphøjvej. Måske en anden type træer var løsningen. 

 Forslaget blev vedtaget. Det er nu op til bestyrelsen at afgøre, hvordan de 30.000 kr. præcis skal bruges

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk