Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

 

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen ” Nørrehede” mandag d. 30. Jan. 2012 kl. 19

i Fælleshuset, Hedevænget 166.

Til stede:

H= Hedevænget        F= Fristruphøjvej

H 168, H 102, H 98, H 200, H 144, F 208 A, F 192 B, F 256, H 174, F 236, H 230, H 106, F 242

Ingen fuldmagter, I alt 13 stemmeberettigede.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent: Niels J. Nielsen blev foreslået og valgt.
  2. Bestyrelsens beretning: vedlagt referatet og godkendt af generalforsamlingen.
  3. Kassererens gennemgang af Grundejerforeningens reviderede regnskab. Kassereren gennemgik de udsendte regnskab og besvarede spørgsmålet om renter af vejfonden er bogført under vejfonden. Svaret var, at rentebeløbet i regnskabet er den samlede rente incl. rente af vejfonden. Herefter blev regnskabet godkendt.
  4. Rettidigt indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogle forslag, men bestyrelsen havde et forslag som blev omdelt.

Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår, at legepladsen nedlægges, da der ikke var interesse i at deltage i ” legepladsforskønnelsesdagen” i sept. 2011. Hvis der skal bruges håndværkere til istandsættelse og vedligeholdelse af legepladsen, er det meget dyrt.Bestyrelsen foreslår, at området i stedet udlægges med græs, borde og bænke og evt. en bålplads.

 Der var en del debat og meget stor enighed om, at legepladsen ikke skulle nedlægges, men hvis der ikke kan laves frivillig arbejde, så må det koste at istandsætte og vedligeholde den, da det var vigtigt for området, også selvom det måtte betyde at kontingentet måtte sættes en del op. Dog var der ikke mange som syntes, at der skulle laves en bålplads, da det evt. kunne tiltrække unge mennesker med larm til følge. Der blev foreslået, at bestyrelsen trak forslaget om at nedlægge legepladsen og det gjorde bestyrelsen efter den grundige debat. Det foreslås, at legetårnet med de 2 små gynger fjernes, da det ikke er lovlige legeredskaber og at der lægges nye træstammer omkring det store gyngestativ og at der opsættes nye godkendte legeredskaber.

  1. Fremlæggelse og vedtagelse af Grundejerforeningens budget for indeværende år, herunder fastlæggelse af kontingent. Kassereren gennemgik forslaget til budget og fortalte, at han havde haft kontakt til et asfaltfirma, for at høre prisen på at få lagt nyt asfalt om 15 20 år. Prisen på asfalt er steget meget de senere år p.g.a. de høje råolie priser. Han mente derfor , at  med det beløb der hidtil årligt var blevet indsat på vejfonden, kunne grundejerforeningen komme til at stå med en stor efterregning på det tidspunkt. Derfor foreslog han, at der blev indsat et større årligt beløb. For at få penge både til legepladsen og til vejfonden, blev det foreslået at hæve kontingentet til 1500 kr. årligt fra i år 2012. Forhøjelsen skal bruges til i år 40.000 kr. til vejfonden i stedet for 34.000 kr. nu og 40.000 kr. til istandsættelse og fornyelse af legepladsen. Budgettet blev vedtaget. Det blev også vedtaget, at referatet fra generalforsamlingen skal omdeles til alle husstande, da ikke alle har computer.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer: den nuværende bestyrelse var alle villige til genvalg og alle blev genvalgt. Se bestyrelsens navne sidst i dette referat.
  3. Valg af suppleanter til bestyrelsen: På valg var 1. Jona Astrid Labastein F 192 B som blev genvalgt. 2. Supl. Anne Lise Østergård var ikke mødt op og i stedet blev forslået Helle Rødbro, som blev valgt.
  4. Valg af revisorer og revisorsuppleanter: Genvalg af Ole Kaels H 126 og Helle Rødbro H 168 som revisorer og som revisorsuppleanter blev valgt 1suppl. Niels J. Nielsen F 236 og 2. suppl. Ole Kirkegaard H 98.
  5. Eventuelt:Der er meget affald på Gymnasiestien og der mangler lys i 3 lamper. Der er talt med kommunen i forhold til affaldet og Energi Midt kontaktes i forhold til det manglende lys. Det foreslås, at der på referatet skrives grundejerforeningens hjemmeside adresse. Bestyrelsen har fået et tilbud på snerydning også de små stier fra firmaet Back & Nørgaard, som også ordner de grønne områder. Bestyrelsen arbejder videre med tilbuddet.Bestyrel-sen modtager gerne forslag til indretningen/ fornyelsen af legepladsen.

 

Referatet godkendt af dirigent Niels J. Nielsen

 

  1. Bestyrelsen 2012:

Formand : Tim Rydell Nielsen, Fristruphøjvej 256 tlf. 20 95 62 57, rydell. engedal@paradis.dk

Kasserer:   Miki Lambastein, Fristruphøjvej 192 B tlf. 26 67 52 77,hjfeldt@gmail.com

Sekr. + webmaster: Kirstine Skjødt Nielsen, Fristruphøjvej 218 A tlf. 20 82 27 50

kirstineskjoedt@hotmail.dk

Best. medlem: Torben Hofman, Hedevænget 174 tlf. 86 67 21 25 el. 23 37 47 31

thofman@webspeed.dk

Best. medlem: Susan Antonsen, Fristruphøjvej 208 A tlf. 22 33 99 10, Susan@youmail.dk

1.suppleant: Jona Astrid Labastein, Fristruphøjvej 192 B, jonaastrid@hotmail.dk

2. suppleant: Helle Rødhus, Hedevænget 168,

 

Se hjemmesiden: www.noerrehede.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk