Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

 

 

 Grundejerforeningen Nørrehede

 

Referat af ordinær generalforsamling

 

Mandag den 31. januar 2011 klokken 19.00 i fælleshuset, Hedevænget 166

 

 

 
Der var fremmødt repræsentanter fra følgende husstande (H=Hedevænget, F=Fristruphøjvej): 

F 192 B, F 216 A, F 254, H 148, H 144, F 256, F 208 A, F236, H 178, F 218 A, H 174, H 168, H 180, H 152, H 98, H 92, F 180, H 200, H 190 = 19 stemmeberettigede. Ingen fuldmagter.

Susan Antonsen ( F 208 A ) valgt som referent.


1. Valg af dirigent:

John Sørensen (H178) valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning:

Formand Kirstine Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning. Se www.noerrehede.dk

Beretningen debatteredes efterfølgende:

Debat om jordbundsprøverne og evt. anvendelse af arealerne.

Det anbefales ,at den nye bestyrelse følger op på sagen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Kassererens gennemgang af det reviderede regnskab:

Kasserer Niels Jørgen Nielsen gennemgik det reviderede regnskab, der var omdelt til alle husstande inden generalforsamlingen. 

Der blev spurgt til beplantningen af rønnetræer.

Kassereren redegjorde for hans problemmer med PC eren og fortalte, at regnskabet heldigvis var blevet skrevet ud, inden regnskabsprogrammet " stod af", så regnskabet 2010 er gået tabt i Pceren.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Rettidigt indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

5. Forslag til og gennemgang af budget for 2011, herunder forslag til kontingent:

Kasserer Niels Jørgen Nielsen gennemgik forslag til budget 2011. Der budgetteres med et overskud på kr. 4.385,-. Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret fastsat til kr. 1075,-

 

Budgettet blev godkendt, og kontingentet fastsat til kr. 1.075,-.

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Miki Lambastein ( F 192 B ) blev nyvalgt og Susan Antonsen (F208A), Kirstine Skjødt (F218A), Tim Nielsen (F256) og Torben Hofman (H174) blev alle genvalgt.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Jona Astrid Labastein ( F 192 B ) og Anne Lise Østergaard (H152) blev valgt som suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Ole Kaels (H126) og Helle Rødbro (H196) blev genvalgt som revisorer, Peter Høfding H 190 ) blev valgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt:

Formand Kirstine Nielsen fortalte om en henvendelse fra Rådgivningsfirmet Rafn & Søn angående ejendomsbeskatningen. Der var stemning for, at bestyrelsen tager imod tilbudet  om et møde i nær fremtid.

                                                  

John Sørensen, dirigent                                                                          

Susan Antonsen, referent

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk