Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

V E D T Æ G T E R

 
for
 
GRUNDEJERFORENINGEN NØRREHEDE
 
(som ændret ved generalforsamlingerne i 2001 og 2008)

 

Navn, hjemsted og formål:

 
§ 1.
 
Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Nørrehede”.
§ 2.
 
Foreningens formål er at varetage grundejernes fællesinteresser, herunder at drage omsorg for udførelsen af de forpligtelser, der påhviler foreningen i henhold til lokalplan nr. 41 A, der er tinglyst på medlemmernes ejendomme med Viborg Kommune som påtaleberettiget.
 
Lokalplanområdets fællesarealer tilskødes grundejerforeningen, der skal forestå og bekoste arealernes ren- og vedligeholdelse.
 
Foreningens veje må ikke benyttes af køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg. Undtaget dog nødvendig kørsel, såsom renovationskørsel, varelevering og lignende.
 
 
Medlemskab:
 
§ 3.
 
Som medlemmer kan alene optages ejere/andelshavere af ejendomme, der er beliggende i førnævnte lokalplanområde. Hver bolig har ét medlemskab, og der er medlemspligt i henhold til lokalplanen. Amtets døgninstitution, beliggende Hedevænget 124, har dog 4 medlemsskaber.
 
Medlemsskab ophører ved boligens afhændelse.
 
Medlemmernes rettigheder og forpligtelser overfor foreningen fastsættes efter de til enhver tid gældende vedtægter samt af de beslutninger, som træffes med hjemmel i vedtægterne.
 
Både den tidligere og den nye ejer er pligtig til at anmelde ejerskiftet til foreningens kasserer og i den forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl.
 

 

Generalforsamling:

 
§ 4.
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i februar måned.
 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne og reviderede årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår.
 
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
 
1.       Valg af dirigent.
2.       Bestyrelsens beretning.
3.       Kassererens gennemgang af grundejerforeningens reviderede regnskab.
4.       Forelæggelse og vedtagelse af grundejerforeningens budget for indeværende år, herunder fastlæggelse af kontingent.
5.       Rettidigt indkomne forslag.
6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7.       Valg af suppleant(er) til bestyrelsen.
8.       Valg af revisorer og revisorsuppleant.
9.       Eventuelt.
 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
§ 5.
 
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes efter simpel stemmeflerhed mellem de fremmødte. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget. Til afholdelse af udgifter, som ikke er nødvendige til foreningens almindelige drift, kræves der 2/3 flertal blandt de fremmødte.
 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der træffer nærmere bestemmelse om sagernes forhandling, og hvorledes stemmerne skal afgives. Skriftlig afstemning skal ske, såfremt blot et enkelt medlem forlanger dette.
 
Hvert medlemskab har én stemme. En ejer/andelshaver kan lade sig repræsentere ved ægtefælle eller samboende. Et mødeberettiget medlem kan endvidere give en anden person skriftlig fuldmagt til at møde og stemme, dog kan ingen således repræsentere mere end ét medlem udover sig selv. Døgninstitutionen Hedevænget 124’s 4 stemmer kan dog repræsenteres af 1 person.
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisorerne kræver det, eller når mindst ¼ af medlemmerne fremsætter anmodning herom overfor bestyrelsen med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.
 
Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de på generalforsamlingen mødende medlemmer, stemmer for forslaget.
 
Opnår forslaget flertal, men uden den krævende majoritet, kan generalforsamlingen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst 3 uger og senest 2 måneder efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages ved simpelt flertal. De netop beskrevne regler gælder tilsvarende for beslutninger om opløsning af foreningen. Opløsning af foreningen samt vedtægtsændringer kræver samtykke fra Viborg Kommune.
 
Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede. Protokollen underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
 
 
Bestyrelse og revisor:
 
§ 6.
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der fungerer for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
 
Grundejerforeningens regnskab revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer. Generalforsamlingen vælger tillige en revisorsuppleant. På generalforsamlingen vælges en 1. og 2. suppleant.
 
Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder en suppleant efter prioritet i den ledigblevne plads. Såfremt der afgår mere end 2 bestyrelsesmedlemmer i en valgperiode, drager den resterende bestyrelse inden 2 måneder omsorg for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. På denne vælges bestyrelsesmedlemmer, som erstatter de afgåede til næste ordinære generalforsamling.
 
§ 7.
 
Umiddelbart efter nyvalg vælger bestyrelsen af sin midte en formand, en sekretær og en kasserer.
 
Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde i det omfang, den finder det nødvendigt, eller hvis ét medlem af bestyrelsen fordrer det.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Afgørelse træffes ved simpelt flertal.
 
Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 2 på hinanden følgende møder, uden at have meldt forfald, indkaldes suppleanten, som medlem af bestyrelsen.
 
Suppleanterne har møderet, dog uden stemmeret.
 
Der føres protokol over bestyrelsesmøderne. Protokollen er tilgængelig for foreningens medlemmer.
 
§ 8.
 
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med vedtægterne. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved salg, pantsætning, leje m.v. vedrørende fast ejendom tegnes foreningen dog af 3 bestyrelsesmedlemmer.
 
Kontingent:
§ 9.
 
Kontingent til foreningens drift fastsættes ved den ordinære generalforsamling.
 
Forfaldsdag er den 1. marts og sidste rettidige betalingsdag for indeværende kalenderår er den 30. april.
 
Der pålignes hvert medlemskab samme årlige kontingent uanset grundstørrelse. Kontingent påhviler den, der ifølge tingbogen er ejer af den pågældende ejendom eller som er andelshaver. Der foretages ikke gennem foreningen refusion af bidraget.
 
Kontingent, der ikke er betalt rettidigt, tillægges en bøde på 10% af det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Denne sats kan ændres efter en generalforsamlingsbeslutning. Medlemmer, som er i restance, kan ikke udøve stemmeret på generalforsamlingen.
 
Til vejfond indbetales til særskilt konto et af generalforsamlingen fastsat beløb af det årlige kontingent.
 
Vejfonden må kun anvendes til vedligeholdelse af foreningens veje og stier samt det asfalterede vejareal mellem andelsboligforeningerne Pyramiden og Houlkær II og vejstykket til Hedevænget.
 
Regnskab, revision og økonomi:
 
§ 10.
 
For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne alene begrænset og pro rate, d.v.s. for den forholdsmæssige andel af foreningens forpligtelser som angår medlemsskabet.
 
§ 11.
 
Foreningens kasserer modtager indbetalinger samt foretager udbetalinger efter formandens anvisninger. Indgåede beløb skal omgående indsættes på konto i pengeinstitut eller postgirokonto efter bestyrelsens valg. På foreningens konto kan alene hæves af kassereren i forbindelse med formanden. Det påhviler kassereren at føre en kassebog samt et medlemskartotek.
 
Bestyrelsen skal påse, at der stedse opnås højst mulig forrentning af foreningens midler.
 
§ 12.
 
Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.
 
Grundejerforeningens regnskab skal, så ofte revisorerne forlanger det, fremlægges sammen med bankbøger og kassebeholdning.
 
Kassereren og formanden har pligt til at være til stede, når revisorerne forlanger det.
 
§ 13.
 
Hvervene som bestyrelsesmedlemmer er ulønnede.
 
Dog kan generalforsamlingen godkende betaling af mindre beløb til positive omkostninger, eksempelvis telefonudgifter og befordringsudgifter.
 
§ 14.
 
Såfremt foreningen opløses, tilfalder foreningens formue de på opløsningstidspunktet værende medlemmer af grundejerforeningen.
 
§ 15.
 
Grundejerforeningen er pligtig til at holde Viborg Kommune underrettet om sammensætningen af den til enhver tid siddende bestyrelse.
 
 
Foranstående vedtægter er gældende efter ændring af § 9 vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. januar 2008.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk